Årsmöte 2020

Årsmötet 30 juni 2020 - videomöte

Tid: 30 juni  klockan 13 -14
Plats: Digitalt via Zoom

Handlingar till årsmötet

 
Protokoll från årsmötet 30 juni 2020
Protokoll från styrelsens konstituerande möte,

Dagordning 


1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
årsmötesprotokoll.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning.
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.
12. Årsmötets godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag.
13. Beslut om klubbens årsavgift och kursavgifter för det nya verksamhetsåret.
14. Beslut om arvoden och övriga ersättningar.
15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
16. Val av ordförande.
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
18. Val av revisor och revisorssuppleant.
19. Val av valberedning, två personer varav en sammankallande.
20. Motioner tillställda styrelsen senast två veckor före mötet.
21. Övriga frågor.
22. Mötet avslutas.


Styrelsen SeniorNet Botkyrka 
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
26 feb. 2020 05:58
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
28 maj 2020 11:11
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
24 juni 2020 13:12
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
24 juni 2020 05:17
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
26 feb. 2020 05:58
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
26 feb. 2020 05:58
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
26 feb. 2020 05:58
Comments