Stadgar

Antagna vid årsmötet 2005-03-16

§ 1 Namn


Klubben heter SeniorNet Botkyrka och ingår i SeniorNet Sweden. Styrelsen har sitt säte i Botkyrka.

§ 2 Ändamål

Klubben är en allmännyttig, ideologiskt och partipolitiskt obunden förening. Ändamål är att främja seniorers användning av datorer och informationsteknik.


§ 3 Verksamhet

Klubben skall ge seniorer kontakt med IT och stimulera till ett brett deltagande, där man prövar och övar sig i att utnyttja tjänster och andra IT aktiviteter.

Klubben skall anordna datautbildningar som stimulerar medlemmarna till förkovran och är kostnadsanpassade till lägsta möjliga nivå.

Klubben skall anordna och underhålla en webbplats (hemsida) för att informera om klubbens verksamhet. Stadgar, protokoll, kursverksamhet läggs ut och kallelser till möten sker här.

Klubben skall verka för kontaktverksamhet med tankeutbyte och möjligheter att lösa dataproblem.


§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen förutsätter medlemskap i SeniorNet Sweden och kräver dessutom en bekräftad anmälan till SeniorNet Botkyrka.

Om klubbens årsmöte beslutar om en särskild avgift, krävs dessutom att denna är erlagd.

Medlem som missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas av styrelsen.

Medlem som uteslutits eller utträtt ur klubben har inte rätt till tillgångar i klubben.

Varje medlem har en röst på årsmötet.

Juridisk person - privat eller offentlig organisation eller institution - kan antas som stödjande medlem, varvid årsavgiften beslutas från fall till fall.


§ 5 Klubbmöte

Klubbens högsta beslutande organ är klubbmöte. Sådant möte sammankallas som årsmöte eller klubbmöte utöver årsmöte.

Beslut fattas med enkel majoritet, dvs minst hälften av de närvarande skall stödja beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrätt. Undantag görs för personval där relativ majoritet tillämpas samt för beslut enligt §§ 14 och 15.

Endast personligt närvarande medlemmar har yttrande-, förslags- och rösträtt.

 

§ 6 Årsmöte

Medlemmarna skall kallas till klubbens årsmöte minst fyra veckor före mötet, som skall äga rum före april månads utgång.

Kallelse sker med elektronisk post och via hemsidan.

Vid årsmötet skall följande behandlas:

1.      Mötet öppnas.

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokoll.

4.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.      Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.

6.      Fastställande av dagordning.

7.      Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning.

8.      Föredragning av revisionsberättelse.

9.      Fastställande av balans- och resultaträkning.

10.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

11.    Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.

12.    Årsmötets godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag.

13.    Beslut om klubbens årsavgift och kursavgifter för det nya verksamhetsåret.

14.    Beslut om arvoden och övriga ersättningar.

15.    Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

16.    Val av ordförande.

17.    Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

18.    Val av revisor och revisorssuppleant.

19.    Val av valberedning, två personer varav en sammankallande.

20.    Motioner; tillställs styrelsen senast två veckor före mötet.

21.    Övriga frågor.

22.    Mötet avslutas.

 

§ 7 Klubbmöte utöver årsmöte

Klubbmöte utöver årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorn eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Vid begäran om extramöte skall anges vilka ärenden som skall behandlas.

 

§ 8 Mandattid

Ordförande utses för ett år med möjlighet till omval.

Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år, med möjlighet till omval och på sådant sätt att mandattiden utgår för hälften av dem vartannat år.

Suppleanter och revisor utses för ett år med möjlighet till omval.

 

§ 9 Styrelse

Styrelsen består av ordförande och det antal ledamöter och suppleanter som årsmötet bestämmer.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

 

§ 10 Styrelsens uppgifter

Upprätta budget, årsredovisning och verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning.

Bistå och övervaka klubbens projekt, vid behov konsultera expertis.

Handlägga medlemsfrågor, samordna och stimulera till samverkan med andra SeniorNet klubbar.

 

§ 11 Styrelsesammanträden

Ordförande skall kalla till sammanträde minst två gånger per år, samt när minst tre av styrelsens ledamöter begärt det.

Beslut kan fattas om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst.

Vid varje sammanträde skrivs protokoll som justeras av ordföranden och mötessekreterare.

 

§ 12 Räkenskaper och revision

Klubbens räkenskapsår är kalenderår.

Bokslut med tillhörande handlingar, skall vara inlämnat till revisorn fyra veckor före årsmötet.

 

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsens ordförande, av den eller de personer som styrelsen bemyndigar.

 

§ 14 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring sker på samma sätt som vid upplösning av klubben, § 15.

 

§ 15 Upplösning av klubben

För att upplösa klubben krävs två på varandra följande klubbmöte, varav ett skall vara årsmöte, med minst tre månaders mellanrum. Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena.

Vid upplösning skall sista mötet besluta hur föreningens tillgångar skall fördelas.