Årsmöte 2004-03-31


 Protokoll årsmöte - SeniorNet Botkyrka (SNB)
Lokal: Folkets Hus, Hallunda.

 Närvarande: Lars Hallgren, Lars Sjögren, Ulf Mårtensson, Bengt Gulin, Eva Nylund, Rolf Carlson, Sven Ekblom, Rune Tungström, Olle Bengtsson, Anita Toropainen, Sirkka Lindberg, Rolf Lindqvist, Doris Claeson, Elsy Hofdell, Maarja Joandi, Rolf Strand och Roger Ramlert.

 1.      Ordförande öppnade mötet.

2.      Lars Hallgren valdes till mötesordförande och Roger Ramlert till sekreterare.

3.      Sven Ekblom och Maarja Joandi valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

4.      Upprättande av röstlängd medelst cirkulationslista.

5.      Fastställdes att mötet behörigen utlysts.

6.      Fastställdes dagordningen.

7.      Lars Hallgren föredrog årsberättelsen 2003 och Rolf Strand årsredovisningen.

8.      Revisor Rune Tungström föredrog revisionsberättelsen.

9.      Fastställdes resultat- och balansräkning.

10. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Roger Ramlert föredrog verksamhetsplan 2004 och Rolf Strand budgetförslag.

12. Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget.

13. Efter diskussioner enades mötet om att årsavgiften kvarstår med 200 kronor, kursavgiften höjs f o m år 2005 till 400 kronor.
Medlemsavgiften betalas direkt till SeniorNet Sweden

14. Beslutades att arvoden till styrelsen och utbildarna är 1000 kronor per år, plus ev. resekostnader.

15. Beslutades att styrelsen skall vara fem ordinarie ledamöter och två  suppleanter.

16. Lars Hallgren omvaldes till ordförande för ett år.

17. Val av styrelseledamöter. Lars Sjögren avgick och omvaldes på två år.
Bengt Gulin invaldes på två år. Olle Bengtsson och Maarja Joandi valdes till suppleanter på ett år.

18. Rune Tungström och Göte Rams omvaldes till revisor respektive suppleant för ett år.

19. Till valberedning för ett år omvaldes Elsy Hofdell, bearbetning av suppleant pågår.

20. Inga motioner förelåg. Styrelsen presenterade förslag till revision av stadgarna, som antogs med full acklamation, dessa fastställs vid nästa klubb eller årsmöte.

21. Övriga frågor. Diskussioner angående föreningens policy för kursdeltagare. Önskemål om att efter fullgjord kurs kunna träffas för vidare förkovran och på så sätt lämna plats för nya kursdeltagare.
Lokaldispositionen och utrymmena begränsar kursverksamheten.
Återkommande önskemål: öppet hus, teknikträffar, medlemschat på egen hemsida och ev. inköp av projektor och laptop för verksamhet i annan lokal.

22. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

 

………………………………….

Roger Ramlert, mötessekreterare

  

Justeras:      …………………………….            …………………………………

                     Sven Ekblom                                  Maarja Joandi