Konstituerande möte 2004-03-31

Protokoll Konstituerande styrelsemöte - SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal: Folkets Hus, Hallunda

 Närvarande: Lars Hallgren, Lars Sjögren, Rolf Strand, Bengt Gulin, Maarja Joandi och Roger Ramlert.

 

1.      Mötets öppnande

2.      Styrelsen konstituerade sig enligt årsmötesbeslut.
Lars Hallgren omvaldes till ordförande för ett år.
Lars Sjögren omvaldes till vice ordförande för två år.
Bengt Gulin invaldes till ledamot för två år.
Rolf Strand och Roger Ramlert kvarstår som kassör respektive sekreterare ett år.
Olle Bengtsson och Maarja Joandi valdes till suppleanter för ett år.

3.      Ordförande Lars Hallgren samt kassör Rolf Strand tecknar föreningens firma var för sig, kassören är mottagare av postgirot.

4.      Beslutades att verksamhetsberättelse och dito plan för år 2004 läggs ut på hemsidan. Likaså protokoll efter justering.

5.      Beslutades att undersöka möjligheten att genomföra något arrangemang för medlemmarna till hösten.

6.      Ordförande avslutade mötet.

  ……………………………………..

Roger Ramlert, mötessekreterare

 

Justeras:          

 ………………………………….                         …………………………….

Lars Hallgren, ordförande                                                     Maarja Joandi

Comments