Styrelsemöte 2004-09-07


Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)
 
Lokal: Rotemannen, Alby.
 
Närvarande: Lars Hallgren, Lars Sjögren, Rolf Strand, Bengt Gulin, Rune Tungström och Roger Ramlert.

 
1.      Mötets öppnande.
 
2.      Genomgång av föregående mötesprotokoll.

 
3.      Erbjudande från ABF att deltaga i en cirkelledarkurs. Lars .S, Rune och Bengt anmälde sig.
        Närradio Botkyrka skall starta, Roger gör intresseanmälan.
 
4.      Veckoschema för kursverksamheten, som startats v. 37, har upprättats. Utöver förmiddagskurserna måndag – torsdag, hålls Öppet hus
        måndagar kl 12 – 15. En avgift på 20 kronor per 1½ timme för handledning och utrustning skall erläggas.

 
5.      Enligt tidigare beslut har inköpts en dator, modell Medion 30 CEL 2, en skrivare HP J 6110 inklusive försäkring samt program Symantec 
       för totalt sa. 8.677 kronor.
 
6.      Hemsidan har modifierats september 2004.

 
7.      A. Bengt ställde fråga om extra årsmöte för antagande om stadgeförslag, beslut om att låta ordinarie årsmöte avgöra detta. Preliminär datum 16 mars 2005, Hallunda bibliotek.
B. Beslutades att kassören måste ha tillgång till fax och telesvar, inköp och kostnader  förhandlas med ordförande.
C. Beträffande vår medlemsförteckning hos Seniornet Sweden har i dag Lars Sjögren behörighet att logga in där. Önskvärt är att kassör plus ytterligare  en ledamot får behörighet.
D. Lars Hallgren förhandlar med Computer City, Kungens kurva, om möjlighet till medlemsrabatt, service och rådgivning samt till a- kontoinköp med faktura för av styrelsen utsedda ledamöter och kursledare.
Även Onoff har medgett intresse för medlemsrabatter.
 
8.      Nästa styrelsemöte den 10 november 2004, Rotemannen klockan 13.00.
 

9.      Ordförande avslutade mötet.


Justeras:

………………………………….                     …………………………………….
Roger Ramlert, sekreterare                           Lars Hallgren, Ordförande