Styrelsemöte 2004-11-18


 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)
 
Lokal:  Rotemannen, Alby

 Närvarande: Lars Hallgren, Lars Sjögren, Rolf Strand, Bengt Gulin, Rune Tungström och Roger Ramlert.

 

1.      Mötets öppnande.

2.      Genomgång av föregående protokoll.
a) Bengt redogjorde för ABF:s cirkelledarsammankomst.
b) Beslöts att bordlägga Närradio Botkyrka, då vår lokalfråga har prioritet
c) Öppet hus vilar tills vidare på grund av för få deltagare.
d) Medlemsförteckning SeniorNet Sweden. Förutom Lars S. har nu även Bengt behörighet med huvudansvar att förteckningen är aktuell, även kassören bör ha access´.

3.      Bengt och Roger redogjorde för visit fredag den 19 okt. hos HSB:s datortek på Kornvägen 8. Cris Hilly visade anläggningen försedd med 6 elevdatorer samt en ledardator. Lokalerna är ändamålsenliga med pentry och handikapptoalett. Föreningen begär dock 1175 kronor i ersättning per kursdag!

4.      Rune kontaktar Kultur & fritid för att undersöka möjligheten till ekonomiskt bidrag, även statligt stöd samt riksföreningen prövas. Antal medl. för närvarande 117.

5.      Kassören visade ett saldo på 23.034 kronor. Kursavgifterna skall i fortsättningen betalas i förskott.

6.      Avbrott i mötet för besök i Alby gymnasium (Salmerska huset). Ett antal lokaler är lediga för uthyrning. En av salarna fungerar i dag som datortek, den skulle passa oss som utbildningslokal. Roger undersöker hyresvillkor etc. med H. P. Möller som är VD för nybildade Botkyrka Upplevelsecenter. (Lokalen är 32 m2 och kostar 500 kronor m2 inklusive drift. Städning 150 kr per timme tillkommer.
Avstämning sker också med Simon, ABF, angående framtida samarbete med utrustning och bidrag.

7.      Nästa styrelsemöte skall hållas så snart ovanstående uppgifter inhämtats.

8.      Mötet avslutas.


Justeras:

………………………………..                   ………………………………………
Roger Ramlert, sekreterare                       Lars Hallgren, ordförande

Comments