Styrelsemöte 2004-12-02

 
Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal: Rotemannen, Alby

Närvarande: Lars Hallgren, Lars Sjögren, Rolf Strand, Bengt Gulin, Rune Tungström, Roger Ramlert samt Simon, ABF.

 

 1.      Mötets öppnande.

2.      Genomgång av föregående protokoll, som lades till handlingarna.

3.      Diskuterades möjligheten att sluta avtal med Botkyrka Upplevelsecenter om att hyra lokal i Salmerska huset. Roger kontaktar H.P. Möller angående kontrakt och flyttningsplanering.

4.      Simon, ABF berättade att man inte skall fortsätta med datorutbildning pga. för få kursanmälningar. Den befintliga utrustningen är avskriven och skänks till vår förening. Licenser och programvaror överförs också. Simon faxar över kopia av vårt samarbetsavtal till Lars.H.
Möjlighet till kostnadsfri utbildning av cirkelledare och föreningsfunktionärer kvarstår.
Undersöks möjligheten att gemensamt med ABF söka stipendier och bidrag för vår verksamhet.

5.      Övriga frågor.
A. Saldot 18 797 kronor.
B. Diskuterades samarbete med PRO och Medborgarkontoren i kommunen.

6.      Nästa styrelsemöte den 10 jan. 2005, kl. 1300, Rotemannen; Alby.
Suppleanter och valberedning kallas.

7.      Mötet avslutades.


Justeras:


………………………………..                   ……………………………………
Roger Ramlert, sekreterare                          Lars Hallgren, ordförande