Årsmöte 2005-03-16


 Protokoll Årsmöte - SeniorNet Botkyrka

 

 Lokal: Folkets Hus, Hallunda

 Närvarande: Lars Hallgren, Lars Sjögren, Bengt Gulin, Eva Nylund, Rune Tungström, Ingmar Mitts, Olof Winnbrant, Doris Claeson, Anita Toropainen, Maarja Joandi, Olle Bengtsson, Birger Höglund, Rolf Carlson, Sven Ekblom, Elsy Hofdell, Ruth Boij och Roger Ramlert. Frånvarande: Rolf Strand.

 1.      Ordförande öppnade mötet.

2.      Lars Hallgren valdes till mötesordförande och Roger Ramlert till sekreterare.

3.      Elsy Hofdell och Doris Claeson valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

4.      Röstlängd upprättades medelst cirkulationslista.

5.      Fastställdes att mötet behörigen utlysts.

6.      Dagordningen fastställdes.

7.      Lars Hallgren föredrog årsberättelse samt årsredovisning för 2004.

8.      Revisor Rune Tungström föredrog revisionsberättelsen.

9.      Fastställdes resultat- och balansräkning.

10. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Roger Ramlert föredrog verksamhetsplanen 2005 och Lars Hallgren budgeten för 2005. Det blev diskussion om intäkternas storlek och fördelning på kontona. Ändras de ekonomiska  förutsättningarna väsentligt, kallas till extrastämma.

12. Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget.

13. Årsavgiften förblir oförändrad med 200 kronor, kursavgifterna höjs fr.o.m. sept.2005 till 500 kronor + kursmaterial.

14. Arvoden till styrelsen och kursledarna oförändrad dvs., 1000 kronor per år.

15. Antalet styrelseledamöter är fortsatt fem och suppleanter två.

16. Lars Hallgren omvaldes till ordförande för ett år.

17. Val av styrelseledamöter. Rolf Strand omval till 2007, Ruth Boij nyval till 2007. Bengt Gulin och Lars Sjögren kvarstår till 2006. Olle Bengtsson och Maarja Joandi omvaldes till suppleanter på ett år.

18. Rune Tungström och Göte Rams omvalda till revisor resp. suppleant för ett år.

19. Till valberedning för ett år omvaldes Elsy Hofdell. Eva Nylund valdes till suppleant för ett år.

20. Förslag till revision av stadgarna antagna 2004, fastställdes enhälligt.

21. Inga motioner förelåg.

22. Övriga frågor. Sven Ekblom tackade styrelse och kursledare för det gångna året.
Birger Höglund åtog sig att slöjda en ordförandeklubba. Olle Bengtsson ställde fråga om SeniorNet Swedens verksamhet, beslutades att avvakta deras årsmöte.
Diskuterades medl.rabatter ang. Computer City och Databutiken, Hallunda.
Anvisningar för återställning av XP, se vår hemsida.
Förslag om sammanslagning av Botkyrka/Salem SeniorNet bordlades.

23. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

………………………………………….
Roger Ramlert, mötessekreterare

Justeras:

……………………………………                  ………………………………
Elsy Hofdell                                                   Doris Claeson