Konstituerande möte 2005-13-16


 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 

Närvarande: Lars Hallgren, Lars Sjögren, Bengt Gulin, Ruth Boij och Roger Ramlert.

Frånvarande: Rolf Strand.

  

1.      Mötets öppnande.

2.      Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Lars Hallgren ordförande för ett år enligt årsmötesbeslut
Rolf Strand utsedd till kassör.
Ruth Boij utsedd till sekreterare.
Lars Sjögren utsedd till vice ordförande.
Bengt Gulin utsedd till ledamot.
Olle Bengtsson och Maarja Joandi suppleanter för ett år enligt årsmötesbeslut.

3.      Ordförande Lars Hallgren samt kassör Rolf Strand tecknar föreningens firma var för sig, kassören är mottagare av postgirot. (Numera plusgirot)

4.      Beslutades att verksamhetsberättelsen för 2004, samt årsmötesprotokollet, efter justering, läggs ut på vår hemsida.

5.      Ordförande avslutade mötet.

…………………………………………..
Ruth Boij, mötessekreterare


Justeras:

…………………………………..                      ………………………………..
Lars Hallgren, ordförande                                Roger Ramlert