Styrelsemöte 2005-05-02


 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 

 Lokal: Rotemannen Alby.

 Närvarande: Lars Hallgren, Rolf Strand, Lars Sjögren, Bengt Gulin, Rune Tungström, Ruth Boij, Eva Nylund.

  

1.  Mötets öppnande.

 2.  Föregående mötes protokoll aviseras till nästa möte.

 3.  Skrivelser: Bengt framförde frågan angående sponsorbidrag från Swedish Community Affairs varifrån vi fått ett negativt svar, beslutades att vi ej skall godta detta svar utan försöka igen, Lars Hallgren och Ruth kommer att göra ny förfrågan till dem, Lars H. skall även ringa till SeniorNet Sweden i denna fråga.

 4.  Rapporter: Lars Sjögren annonserar i ABF tidningen angående våra kurser, tidningen går ut till samtliga  hushåll i Botkyrka.

 5.  Ekonomi: Rolf meddelar att det för närvarande finns 22.348:- och 10 öre i kassan före avgift till SeniorNet Sweden och hyran  av lokalen.

 6.  Kursverksamhet: Kurserna börjar i Sept. kurs 2 i slutet av Okt. eller början av Nov. Eva förser varje lärare med 10 deltagare, resp. lärare kontaktar sina elever personligen, Lars S. går även ut på hemsidan. En förskottsavgift à 100:- skall erläggas minst en vecka före kursens början vilket resp. lärare meddelar sina elever, rest. 400:- när kursen påbörjats, de kursdeltagare  som inkommer sent med sin anmälan  skall erlägga hela avgiften 500.-direkt när kursen påbörjats, kursens omfattning är 7ggr 3 tim. minst 4 deltagare i varje kurs, vårens kurser avslutas i Maj.

 7. Övriga frågor. Kopior av verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll skall sändas till Kultur och Fritid, Ruth ombesörjer detta.

 8.  Mötet avslutas.

  

Justeras

                                                    

 Ruth Boij sekreterare                                                         Lars Hallgren  ordförande