Styrelsemöte 2005-11-05


 Protokoll -- SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:                                 Kansliet Rotemannen, Alby

 Närvarande:

Ordförande Lars Hallgren (LH)

Ledamot      Lars Sjögren (LS)

Ledamot      Bengt Gulin (BG)

Ledamot      Rune Tungström (RT)

Kassör         Rolf Strand (RS)

Medlem        Kurt Lundström (KL)

 

1.       Ordförande öppnade mötet.

2.       Dagordningen godkändes

        3.       KL valdes till adjungerad ledamot till posten som sekreterare

        4.       KL valdes att föra dagens protokoll.

        5.       Föregående mötes protokoll upplästes av LH och godkändes

       6.       En kort sammanfattning gjordes från styrelsens möte av den 17 november 2005 med Botkyrka Kommuns Kommunalråd Katarina 
               Berggren (KB). Mötet var bra och Katarina Berggren utlovade sammanföra SeniorNet med värdefulla kontakter inom kommunen. 
               Styrelsen uppdrog åt Lars Sjögren och Kurt Lundström att utforma ett brev till KB som en formell bekräftelse på det uppnådda resultatet.

      7.       Ekonomi. RS lämnade kassarapport.
             
Ekonomin balanserar så länge som kursavgifter och medlemsavgifter inflyter enligt plan. Lokalhyran utgör dock en tung post som
              hämmar klubbens utvecklingsmöjligheter.

              A      Kursmaterial. BG lämnade rapport.
                       
·        Ett antal CD-skivor ”Klicka för Kunskap” hade erhållits från Senior Net, Sverige. Innehåller internetkunskap.
                      
·        Skaffat 5 licenser Office 2000
                      
·        Inköp av kursböcker betalas av deltagarna

               B      Datorer. BG lämnade rapport.
                        
Det finns nu 8 datorer tillgängliga som kan operera XP, därav:
                        
·        6 st för kursverksamheten
                        
·        1 st lärardator
                        
·        1 st som finns för inköp från Björn för 2.500 kronor

                C      Program
                        
·        LS har köpt 3 st program för photoshop.
                        
·        BG har köpt program ”Illusion”, 10 st licenser.

                D      Inköp. Inköp av ytterligare datorer diskuterades. Beslutades avvakta.

 

        8.       Kursverksamhet

                 A      Rapport lämnades över nuvarande kurssituation. 
                        
·        Kursmaterial för Internet tas fram av BG.

                B      Aktuella kurser inför vårterminen
                         
·        Dessa följer det utarbetade schemat.
                        
·        Björn Grönroos har föreslagit kvällskurser och samarbete med andra SeniorNet klubbar.
                         
·        LS startar i januari 2006 kurs i bildbehandling som planerat, men fördelat med en grupp elever för Photoshop 7.0 
                                och en annan grupp för Photoshop Element
                         
·        En uppdatering av kursutbudet för våren kommer att ske efter att höstens verksamhet utvärderats och antalet anmälda elever
                                sammanställts. Utvärderingen kommer att ske efter nyår.

                C      Öppet Hus aktiviteter
                          
·        Beslutades att frågan om Öppet Hus skulle bordläggas till nästa år och i avvaktan på besked om klubben kunde utverka
                                 hyresbidrag från Kommunen för klubblokalen.

         9.       Övriga frågor
                
Inga övriga frågor anmäldes.

         10.   Ordföranden tackade för ett konstruktivt möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

  Justeras

  

Kurt Lundström                                                                                   Lars Hallgren
sekreterare                                                                                          ordförande