Styrelseprotokoll 2005-01-10


 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

Närvarande:  Lars Hallgren, Lars Sjögren, Bengt Gulin, Rune Tungström, Roger Ramlert samt suppleanterna Maarja Joandi och Olle Bengtsson. För valberedningen Elsy Hofdell. Frånvarande: Rolf Strand

1.       Mötets öppnande.

2.       Genomgång av föregående mötesprotokoll, som lades till handlingarna.

3.       Beslutades att teckna kontrakt med Botkyrka Upplevelsecenter enligt förslag. Hyresperiod är 3 år med 9 månaders uppsägning, lokalyta 32 kvm, hyra 500 kr/kvm/år att betala kvartalsvis i förskott. Städning liksom internetanslutning förhandlas.
Roger Ramlert reserverade sig då han ej har för avsikt att kvarstå i styrelsen efter mandatperioden.
Tidpunkt för inflyttning samt nyckelfrågan ännu ej löst.
Samarbetsavtalet med ABF diskuterades, beslutades att fortsätta detta tills vidare.
Roger kontaktar Simon, ABF, för upprättande av överlåtelsekontrakt av 8 datorer samt nätverksutrustning och möbler.
Bengt undersöker om det är möjligt att ansluta sig till kommunens nät (villkor och kostnad), annars lämplig operatör, Union nämndes.

4.       Årsmöte. Tidpunkten fastställdes till den 16 mars kl.1300. Plats bestäms senare.
Roger sammanställer årsredovisningen med underlag av närvarolistor för kurserna.
Verksamhetsplanen gäller både 2004 och 2005.
Bokslut tillställs revisorn Rune Tungström i god tid före årsmötet.
Kassören ansvarar för budgetens upprättande.
Elsy Hofdell listade kommande förändringar inför årsmötet.

5.       Övriga frågor. Lars Sjögren uppdrogs att undersöka möjlighet och kostnad för att hålla medlemsmöte/ öppet hus i lokalen Loftet på Rotemannen.
Lars redogjorde också för hänvisningsmaterial till den nya lokalen, annonstext i tidningen Pejl samt utbildningsinfo till Medborgarkontoren.
Beslutades att försöka med bemannad expedition måndagar kl. 930 . 1100 på telefon 531 80002.
Roger kontaktar H.P. Möller angående kontraktet.

6.       Nästa styrelsemöte den 31 jan. 2005, kl.1300, Rotemannen ,Alby.

7.       Mötet avslutades.


Justeras:

……………………………………..                        ………………………………………………
Roger Ramlert, sekreterare                                   Lars  Hallgren, ordförande