Styrelseprotokoll 2005-02-28


 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB) 

Protokoll styrelsemöte den 28 febr. 2005, kl.1300, Rotemannen, Alby

 Närvarande: Lars Hallgren, Lars Sjögren, Bengt Gulin, Rolf Strand,

Rune Tungström och Roger Ramlert.

1.      Mötets öppnande.

2.      Föregående protokoll. 
       Den nya lokalen har tillträtts 050201. Datorer och inredning är på plats och nycklar har utkvitterats. Kontraktet är ännu ej undertecknat.
       Installation av nätverk pågår i fastigheten, Bengt bevakar. Roger kontaktar Simons efterträdare. 
       Att hyra Loftet, Rotemannen kostar föreningen 75 kronor/tim. 
       Föreningens organisationsnummer: 80 24 10 – 99 39.
       Söka sponsring av licenser för XP och Office av Microsoft före maj månad.
      Protokollet lades till handlingarna.

3.      Skrivelser. Enligt förslag av Björn Grönroos, undersöker Lars.S, Rune och Björn möjligheten att hålla kvällskurser i den nya lokalen.
        Förslag från deltagarna i Bild att kunna deltaga i ”Öppet hus bild”, måndagar, 6 lektioner, pris 400 kronor, testas nu för utvärdering.
        Skrivelse från SeniorNet, Sollefteå, angående ändrad årlig medl.avgift, bordlades.

4.      Årsmöte den 16 mars 2005, kl. 1300, Hallunda bibliotek.
        Bokslutet redogjordes av kassör och revisor. Kassören upprättar budget.
        Roger upprättar kallelse och förslag till dagordning inklusive stadgeändringsförslag, som läggs ut på hemsidan snarast. Han gör också
        verksamhetsberättelse och plan.

5.      Övriga frågor. Computer City har efterfrågat någon form av reklam/visitkort för våra utbildningsprogram, då det finns en sådan efterfrågan
        hos deras kunder. Lars & Lars tar hand o detta.

6.      Mötet avslutades.


Justeras:

………………………….                                  ………………………………
Roger Ramlert, sekreterare                             Lars Hallgren, Ordförande