Verksamhetsberättelse 2004


 SeniorNet Botkyrka bildades onsdagen den 10 okt. 2001 i Alby bibliotek

  

Styrelse

Ordförande                Lars Hallgren

Vice Ordförande       Lars Sjögren

Kassör                       Rolf Strand

Sekreterare               Roger Ramlert

Ledamot                    Bengt Gulin

Suppleanter               Maarja Joandi och Olle Bengtsson

Revisor och Suppl.   Rune Tungstöm och Göte Rams

Valberedning            Elsy Hofdell

 

Under året har hållits 5 protokollförda styrelsemöten samt årsmöte den 31 mars.

 

 Kansli/kurslokal. Alby IF har generöst upplåtit sin klubblokal för våra styrelsemöten. Vi har en dator och skrivare med fax installerade där. Efter sommaren kungjorde ABF att man hade för avsikt att upphöra med datakurser, så höstterminen blev den sista på Rotemannen.

Det har bildats ett nytt bolag med namnet Botkyrka Upplevelsecenter, där förutom Rotemannen också ingår Lida Friluftsgård och Hågelbyparken. Detta bolag har varit vår förhandlingspartner då vi diskuterat att hyra en lokal på 32 kvm i det nedlagda Alby gymnasium, beläget alldeles bakom Rotemannen. ABF har överlåtit sina datorer, nätverksutrustning och möbler till oss. Förhandling om hyra, kontrakt etc. pågår fortfarande  vid årsslutet. Samarbetet med ABF fortsätter tills vidare.

 Kursverksamheten har under år 2004 fortsatt med ca. 10 kurser första terminen och lika många andra terminen. Underlaget har varit grundkurs i Windows 98 och Internet samt Officeprogrammen World och Excel. Därtill bildprogrammet Adobe Photoshop. Nytt för i år har varit teknikteman samt skapande av hemsida med hjälp av FrontPage.

Kursledare har varit Björn Grönroos, Eva Nylund, Lars Sjögren, Rune Tungström,

Bengt Gulin och under första terminen Ulf Mårtensson.

Björn och Bengt har generöst både på distans och på plats löst ett flertal dataproblem för våra medlemmar.

 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet ca 90 st.

 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla och envar som bidragit till att verksamheten fungerat väl och utvecklats under året.

Vi ser fram mot att 2005 kunna fortsätta i egen regi i egna lokaler, som vi kommer att disponera fullt ut.

Öppet hus planeras under våren.

  

Lars Hallgren
Ordförande