Årsmöte 2006-03-16

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 

Närvarande: Lars Hallgren, Lars Sjögren, Rolf Strand, Kurt Lundström, Bengt Gulin, Rune Tungström, Eva Nylund, Heikki Nieminen, Sven Ekblom, Peter Moser, Ann-Mari Sjöberg, Gunnel Lundström, Olof Winnbrant, Ingmar Mitts, Sten Sölvemark, May Lindström, Birthe Andersson, Lars Sjölund, Lise-Lotte Nilsson, Margareta Pettersson och Allan Lindqvist

 1. Föreningens styrelseordförande, Lars Hallgren, öppnade mötet.

 2. Lars Hallgren valdes till mötesordförande och Kurt Lundström till sekreterare.

 3. Birthe Andersson och Sten Sölvemark valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

 4. Röstlängd upprättades och godkändes. Den utgjordes av närvarolista som samtliga undertecknade.

 5. Fastställdes att årsmötet behörigen utlysts.

 6. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

 7. Lars Hallgren föredrog årsberättelsen och Rolf Strand årsredovisningen.

 8. Revisor Rune Tungström föredrog revisionsberättelsen.

 9. Fastställdes resultat- och balansräkning

 10. Beslutades godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, att vinsten kronor 3 698,00 balanseras i ny räkning.   

 11. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.

 12. Verksamhetsplan och budgetförslag föredrogs. På förslag från Peter Moser beslöts att i nästa års budget lägga till en kolumn som visar det gångna årets faktiska utfall att jämföras med budgetförslaget inför verksamhetsåret.

 13. Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget.

 14. Årsavgiften till SeniorNet  Sweden är för närvarande 200 kronor. Beslutades att ingen avgift skall tas ut till SeniorNet Botkyrka.  Kursavgiften 500 kronor beslutades vara oförändrad.

 15. Arvoden till styrelsen och kursledarna oförändrade, dvs. 1000 kronor per år.

 16. Antalet styrelseledamöter beslutades oförändrat fem personer och suppleanterna två personer.

 17. Lars Hallgren omvaldes till ordförande för ett år.

 18. Till styrelse valdes följande personer: Lars Sjögren omval till 2008, Bengt Gulin omval till 2008, Kurt Lundström  nyval till 2007, Rolf Strand vald till 2007. Till styrelsesuppleanter omvaldes Maarja Joandi och Olle Bengtsson till 2007.

 19. Till revisor nyvaldes Ingmar Östberg för ett år och till revisorsuppleant nyvaldes Rune Tungström för ett år.

 20. Val av valberedning. Till valberedning för ett år valdes Eva Nylund (sammankallande) och Heikki Nieminen.

 21. Inga motioner hade inlämnats till styrelsen inför årsmötet.

 22. Under övriga frågor redogjorde kursledarna Ann-Mari Sjöberg, Eva Nylund, Rune Tungström, Bengt Gulin, Lars Sjögren och Lars Sjölund för kursutbudet och svarade på frågor rörande kursverksamheten. Bengt Gulin presenterade CD:n ”Klicka för kunskap” som utarbetats av SeniorNet Sweden. Varje medlem kan på begäran få ett exemplar gratis. Ett antal skivor kvitterades ut av de närvarande medlemmarna.
  Allan Lindqvist informerade att han har lett ett antal cirklar i mobiltelefoni för nybörjare baserat på ett kursmaterial som utarbetats av Telia. Materialet är tillgängligt och Allan erbjöd sig att hålla kurser till hösten för medlemmarna i SeniorNet Botkyrka.
  Beslut: Årsmötet uppdrog åt Allan Lindqvist och Bengt Gulin att presentera närmare förutsättningar till styrelsen för att introducera den här typen av cirkelverksamhet till hösten i SeniorNet Botkyrkas regi.   

………………………………………

Kurt Lundström, mötessekreterare 

 

Justeras: ………………………                …………………………

 Birthe Andersson                                     Sten Sölvemark