Konstituerande möte 2006-03-16

 
  Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:            Möteslokal i Hallunda Folkets Hus

 Styrelsens sammansättning enligt årsmötets beslut.  

Ordförande                         Lars Hallgren (LH)              Närvarande

                                            Lars Sjögren (LS)               Närvarande

                                            Rolf Strand (RS)                 Närvarande

                                            Kurt Lundström (KL)          Närvarande

                                            Bengt Gulin (BG)                Närvarande

 

1.        Ordförande (LH) öppnade mötet.

2.        Dagordningen godkändes

      3.         (KL) valdes till protokollförare

      4.        Konstituerande av styrelse.

Årsmötet den 16 mars 2006-03-16 beslutade godkänna valberedningens förslag till styrelse.

De vid dagens möte inte närvarande hade före årsmötet godkänt valberedningens nomineringsförslag.

Beslutades att styrelsen konstituerades enligt följande:

Lars Hallgren ordförande för ett år enligt årsmötesbeslut
Rolf Strand utsedd till kassör.
Kurt Lundström utsedd till sekreterare.
Lars Sjögren utsedd till vice ordförande.
Bengt Gulin utsedd till ledamot.

Olle Bengtsson och Maarja Joandi suppleanter för ett år enligt årsmötesbeslut.

      5.        Val av firmatecknare 
            
Beslutades att ordföranden Lars Hallgren och kassören Rolf Strand tecknar föreningen var för sig

      6.        Föregående mötes protokoll (2006-03-10).
            
Upplästes och godkändes.

      7.        Övriga frågor.
            
Inga övriga frågor anmäldes.

8.        Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Kurt Lundström                                  Lars Hallgren
sekreterare                                         ordförande