Styrelsemöte 2006-01-20

 
Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:           Kansliet Subtopia (fd Rotemannen), Alby

 Närvarande:

Ordförande  Lars Hallgren (LH)

Ledamot      Lars Sjögren (LS)

Ledamot      Bengt Gulin (BG)

Ledamot      Rune Tungström (RT)

Kassör         Rolf Strand (RS)

Medlem        Kurt Lundström (KL)

 

1.       Ordförande öppnade mötet.

2.       Dagordningen godkändes

        3.       KL valdes till protokollförare

        4.       Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes

        5.       LS, BG och KL lämnade rapport från samtalen med Botkyrka Kommun om föreningsbidrag till kursverksamheten. Om vi lämnar in 
                en ansökan före 15 maj 2006 för verksamhetsåret 2007 kommer kommunen därefter att meddela sitt beslut inom 2 – 3 månader. 
                Diskussioner pågår också om bidrag redan nu till en extra informationskampanj ”Projekt Öppet Hus” som vi planerar att starta under våren.
                Kampanjen - som skall rikta sig mot alla kommunens invånare som är 55 år och äldre - förutsätter bidrag från kommunen för att genomföras. 

       6.       Ekonomi. RS lämnade kassarapport. Ekonomin balanserar så länge som kursavgifter och medlemsavgifter inflyter enligt plan. För att 
               kunna intensifiera information kring SeniorNet Botkyrka samt för att kunna utöka kursutbudet behövs ytterligare ekonomiska resurser. 
               Beslutades avvakta resultatet från förhandlingarna med kommunen.

       7.       Förberedelser inför årsmötet diskuterades. Följande beslutades:
              
·        Årsmöte kl 13.00 den 16 mars 2006. LH ordnar möteslokal i Hallunda.

               ·        Kallelse på SeniorNet Botkyrkas hemsida senast den 16 februari 2006, dvs fyra (4) veckor före årsmötet. Den skall innehålla: 

                     Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för 2005 jämte verksamhetsplan för år 2006. LS och BG ansvarar för uppgifternas 
                     införande på hemsidan. 

               ·        Valberedningen bör presentera sitt förslag till styrelse i god tid före årsmötet.

               ·        LS ordnar distributionslista

               ·        RS och RT upprättar en lista över kurser och kursdeltagare för år 2005 och en dito för våren 2006.

               ·        Valberedningen skulle inbjudas till styrelsemötet den 10 februari 2006.

       8.       Nytt styrelsemöte den 10 februari 2006 i klubblokalen, Subtopia.

       9.       Inga övriga frågor anmäldes.

      10.   Ordföranden tackade för ett konstruktivt möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

         Justeras:

 

Kurt Lundström                                 Lars Hallgren
sekreterare                                         ordförande