Styrelsemöte 2006-02-10

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:           Kansliet Subtopia (fd Rotemannen), Alby

 Närvarande:

Ordförande                        Lars Hallgren (LH)

Ledamot                            Lars Sjögren (LS)

Ledamot                            Bengt Gulin (BG)

Ledamot                            Rune Tungström (RT)

Kassör                               Rolf Strand (RS)

Medlem                              Kurt Lundström (KL)

Valberedning                    Eva Nylund

 

1.       Ordförande öppnade mötet.

2.       Dagordningen godkändes

        3.       KL valdes till protokollförare

        4.       Valberedningens preliminära förslag till styrelse jämte revisorer presenterades

        5.       Föregående mötes protokoll (2006-01-20) upplästes och godkändes

        6.       LS, BG och KL sammanfattade läget avseende samtalen med Botkyrka Kommun.

                Beslutades att:

                ·        En ansökan för ett ordinarie föreningsbidrag skall inlämnas före den 15 maj 2006 för verksamhetsåret 2007.

                ·        I avvaktan på ett möjligt extra bidrag från Kommunen redan under år 2006 avvaktar Klubben till hösten med den planerade
                        informationskampanjen, den s.k. Projekt Öppet Hus. KL avbeställer tills vidare de preliminära bokningar som gjorts av möteslokaler.

                ·        LS, BG och KL skall med stöd från informationen som skickats från SeniorNet Malmö fortsätta att bearbeta Kommunen för att öka dess
                       motivation att stödja vår verksamhet.

                ·        LS och KL skulle formulera en standardannons som beskriver SeniorNet Botkyrkas kursverksamhet. Annonsen skulle införas i tidningen
                       Pejl inom ramen för priset 250:- + moms. Budskapet skulle vara att påminna kommunens pensionärer att i god tid anmäla sig till höstens
                       kurser.

                ·        Klubben skulle försöka utnyttja ”Kalendariet” som är tillgängligt gratis i tidningen Pejl i form av korta notiser om vad som är på gång i 
                       Botkyrka. Kan användas om programmet med öppet hus startas till hösten.

                ·        Påverka tidningen Pejl att innan höstens kursverksamhet startar göra en artikel om klubbens verksamhet.

       7.       Ekonomi. Årsredovisning, dvs Verksamhetsberättelse, Resultaträkning och Balansräkning presenterades. Biläggs dagens protokoll. 
               Vinsten kronor 3.698,00 föreslogs balanseras i ny räkning.

       8.       Förberedelser inför årsmötet diskuterades. Följande beslutades:

                ·        LS och BG ordnar så att kallelsen finns på SeniorNet Botkyrkas hemsida senast den 16 februari 2006. LS ordnar även så att kallelsen
                       sändes ut till medlemmarna med elektronisk post. Kallelsen behöver enbart innehålla Dagordning med stadgeenliga punkter och
                       behöver inte innehålla Verksamhetsberättelse, Balans- och Resultaträkning för 2005. Dessa kommer styrelsen att presentera vid
                       årsmötet.

                ·        Valberedningen ordnar ett skriftligt förslag som kan delges medlemmarna vid årsmötet.

                ·        Deltagarlista skall upprättas vid årsmötet. Den skall föreslås utgöra röstlängd vid eventuell röstning.

        9.       Kursverksamheten. Följande bifogas protokollet

                ·        Listor över kurser för år 2005 och även för våren 2006.

                ·        Listor över kursdeltagare för år 2005 och även för våren 2006.

                ·        Listor över lärare för år 2005 och även för våren 2006.

       10.   Inga övriga frågor anmäldes

       11.   Ordföranden tackade för ett konstruktivt möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

     

        Justeras:

 

       Kurt Lundström                                 Lars Hallgren
       sekreterare                                        ordörande