Styrelsemöte 2006-03-10

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:            Kansliet Subtopia (fd Rotemannen), Alby

 Närvarande: 

Ordförande                         Lars Hallgren (LH)

Ledamot                              Lars Sjögren (LS)

Ledamot                              Bengt Gulin (BG)

Ledamot                              Rune Tungström (RT)

Kassör                                Rolf Strand (RS)

Medlem                               Kurt Lundström (KL)

 

1.        Ordförande öppnade mötet.

2.        Dagordningen godkändes

      3.        KL valdes till protokollförare

      4.        Valberedningens förslag till årsmötet den 16 mars 2006-03-16. 
            
BG fick i uppdrag att ordna kopior samt möjlighet till overheadpresentation av valberedningens förslag till styrelse 
             jämte revisorer.   

      5.        Föregående mötes protokoll (2006-02-10). Upplästes och godkändes.

      6.        Skrivelser och rapporter.

            a.      SNB har lämnat in en ansökan daterad 2006-03-08 om föreningsbidrag på 50.000 kronor för år 2006 från Botkyrka 
                  Kommun. KL följer upp ärendet med kommunalrådet Katarina Berggren.

            b.      Beslutades även att SNB lämnar in en ansökan för ett ordinarie föreningsbidrag senast före den 15 maj 2006 för
                  verksamhetsåret 2007. I avvaktan på ett möjligt extra bidrag från Kommunen redan under år 2006 väntar klubben
                  till hösten med den planerade informationskampanjen. KL har avbokat tidigare gjorda preliminära bokningar av
                  möteslokaler för dessa arrangemang. 

            c.      Enkät som utskickats av SeniorNet Sweden (SNS) behandlades. Den avsåg frågor till klubbarna i landet hur
                  verksamheten bäst skulle kunna vidareutvecklas, förhållandet/inflytandet av de lokala klubbarna på SNS, etc.
                  
BG fick i uppdrag att skicka in enkäten med SNB:s svar på frågorna till SNS.

            d.      LS och KL fick vid förra mötet uppdraget att formulera en standardannons i tidningen Pejl som beskriver SNB:s
                  kursverksamhet. Kontakter har tagits och diskussioner inletts om både annonsering och eventuellt reportage om
                  SNB:s verksamhet och kursutbud. LS och KL följer upp.

            e.      RS fick i uppdrag att begära in offerter från 2-3 försäkringsbolag beträffande försäkring av SNB:s hela verksamhet
                  inkluderande fasta och lösa tillgångar.

            f.        BG rapporterade att Microsoft till SNB sponsrat ytterligare ett antal licenser. Totalt har vi idag 30 st licenser
                 sponsrade av Microsoft. 

     7.        Ekonomi.
            
Ekonomin är god men den ger inte utrymme att utveckla verksamheten i en takt som svarar mot den ökade efterfrågan
            på klubbens kurser. Medel har reserverats för hyror och löpande kostnader. Det finns utrymme för investeringar i två
            nya datorer, men SNB skulle behöva investera i
4 st nya datorer och en del övrig maskinutrustning.

            a.      Styrelsen beslutade att ge BG i uppdrag att inköpa 2 st nya datorer vid första lämpliga tidpunkt. 
                  Beslutades att tills vidare avvakta med ytterligare investeringar.

            b.      RS fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att hyra ett bankfack för förvaring av viktiga handlingar
                  som t.ex. kontrakt, licenser, etc.

    8.        Förberedelser inför årsmötet.
           
LS och BG ordnar så att det finns kopior att dela ut och 1 st overhead (stordia) av följande material:

  1. Kallelsen
  2. Verksamhetsberättelse, Bokslut i form av Balans- och Resultaträkning för 2005.
  3. Budget
  4. Verksamhetsplan
  5. Valberedningens förslag
  6. Deltagarlista som skall undertecknas av mötesdeltagarna och föreslås utgöra röstlängd vid eventuell röstning.

      9.        Kursverksamheten.
            
a.      LS, BG och RT rapporterade att kursverksamheten följer uppgjorda planer.

             b.      KL rapporterade att Kultur och Fritid inbjudit SNB att deltaga i föreningsutbildning enligt följande:

                    ·         2006-04-01          Styrelsen ett lag

                    ·         2006-04-24          Att vara kassör

                    ·         2006-05-13          Bokföring – utbildning i manuell bokföring

                    ·         2006-09-16          Projektledning                    

Beslutades att styrelsen skulle utreda möjligheterna att anmäla någon/några representanter.

 

10.    Nästa styrelsemöte beslutades ske efter årsmötet den 16 mars 2006. Samtidigt skulle konstituering av den nya styrelsen äga rum.

 11.    Inga övriga frågor anmäldes.

 12.    Ordföranden tackade för ett konstruktivt möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

 

Justeras:

 

Kurt Lundström                                  Lars Hallgren
sekreterare                                         ordförande