Styrelsemöte 2006-05-05


Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal:            Kansliet Subtopia (fd Rotemannen), Alby

 

Närvarande: 

Ordförande                         Lars Hallgren (LH)

Ledamot                              Lars Sjögren (LS)

Ledamot                              Bengt Gulin (BG)

Kassör                                Rolf Strand (RS)

Sekreterare                         Kurt Lundström (KL)

Adj. Ledamot                      Eva Nylund (EN))

Adj. Ledamot                      Rune Tungström (RT)

 

1.        Ordförande öppnade mötet.

2.        Dagordningen godkändes

      3.        KL valdes till protokollförare

      4.        Protokollet från årsmötet 2006-03-16 samt protokollet från konstituerande styrelsemöte 2006-03-16 föredrogs. 
             Dessa lades med godkännande till handlingarna.

      5.        Skrivelser och rapporter.

a.      Beslutades att kommitterade BG, LS och KL bevakar den av SNB till Botkyrka Kommun 2006-03-08 inlämnade ansökan om föreningsbidrag på 50.000 kronor för år 2006.

b.      Beslutades att kommitterade BG, LS och KL utformar och lämnar in en ansökan för ett ordinarie föreningsbidrag för verksamhetsåret 2007. Ansökan skall lämnas in senast före den 15 maj 2006.

c.      Beslutades att kommitterade BG, LS och KL utformar och lämnar in en skrivelse till Botkyrka Kommun med förslag till samarbete för att starta ett Internetcafé för seniorer i Botkyrka.

d.      BG och EN rapporterade om planerade möten med ledarna för cirkelverksamheten.

e.      RT skickar information (annonsering) om kurserna  

  

6.        Ekonomi.

RS lämnade balans- och resultatrapport. Ekonomin är god.

a.      BG rapporterade att ytterligare 3 st datorer var inköpta och under installation till en kostnad av 10.000 kronor.

b.      Beslutades befullmäktiga LH och BG att undersöka möjligheterna och besluta om inköp (utbyte av) projektor mot en ny.   

c.      RS fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att hyra ett bankfack för förvaring av viktiga handlingar som t.ex. kontrakt, licenser, etc.

      7.        Kursverksamheten.

a.      EN rapporterade att det finns 46 st som står på väntelista för kommande kurser. Kursutbudet, tider och program skall diskuteras vid kommande ledarmöten. Resultatet kommer att rapporteras till styrelsen

b.      KL rapporterade att Kultur och Fritid inbjudit SNB att deltaga i föreningsutbildning 2006-09-16 i Projektledning. Det togs inget beslut om deltagande.  

                                         

8.        Övriga frågor

a.      LH och KL lämnade kort rapport från deras deltagande vid SeniorNet Sveriges årsmöte den 27 april 2006 i Stockholm.

b.      LS kontaktar ABF, Cecilia Sjödin avseende samarbetsavtal.

c.      LH och RS slutför försäkringsdiskussionerna med if skadeförsäkringar.

d.      LS informerade att SNB fått Botkyrka Kommuns inbjudan att deltaga vid Botkyrkadagen den 3 september 2006.

 

9.        Inga övriga frågor anmäldes. Ordföranden tackade för ett konstruktivt möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

 

Justeras:

 

 

Kurt Lundström                                                        Lars Hallgren

sekreterare                                                               ordförande