Styrelsemöte 2006-08-25


 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:            Kansliet Subtopia (fd Rotemannen), Alby

 

Närvarande: 

Ordförande                         Lars Hallgren (LH)

Ledamot                              Lars Sjögren (LS)

Ledamot                              Bengt Gulin (BG)

Kassör                                Rolf Strand (RS)

Sekreterare                         Kurt Lundström (KL)

Suppleant                           Maarja Joandi (MJ)

Adj. Ledamot                      Eva Nylund (EN))

Adj. Ledamot                      Rune Tungström (RT)

 

1.        Ordförande öppnade mötet.

2.        Dagordningen godkändes

      3.        KL valdes till protokollförare

      4.        Protokollet från styrelsemöte 2006-05-05 föredrogs. Detta lades med godkännande till handlingarna.

      5.        Skrivelser och rapporter.

a.      KL rapporterade att Botkyrka Kommun (BK) i ett avtal daterat den 9 juni 2006 beviljat SNB ett föreningsbidrag på 14.250 kr för år 2006. Bidraget betalas ut vid fyra (4) tillfällen, månad 1, 3, 6, och 9 den 15:e i varje utbetalningsmånad. Tre (3) utbetalningar har redan influtit och den sista beräknas inflyta den 15 september.

b.      KL rapporterade att SNB även lämnade in en ansökan till BK före den 15 maj 2006 för att få ett ordinarie föreningsbidrag för verksamhetsåret 2007. BK hade begärt kompletteringar till kommunens föreningsregister.

·         Beslutades att BG förser kommunens kontaktperson med de begärda uppgifterna.  

c.      KL rapporterade att de kommitterade BG, LS och KL på uppdrag av styrelsen utformat och lämnat in en skrivelse från SNB till Botkyrka Kommun. Skrivelsen var daterad 9 juni 2006 med förslag till samarbete för att starta ett Internetcafé för seniorer i Botkyrka.

·         Beslutades att de kommitterade tar nödvändiga kontakter för att driva ärendet framåt.

d.      LH presenterade en skrivelse av den 24 augusti 2006 som kommit från Bo R Svensson Ordförande i SeniorNet Sweden i vilken han presenterar de förändringar som aktualiserats baserat på de beslut som togs vid årsmötet i Stockholm.

·         Beslutades att BG skulle lägga ut skrivelsen på styrelsens interna del av SNB:s hemsida så att varje styrelsemedlem skulle kunna kommentera och ge förslag till svar i samband med nästa styrelsemöte.

·        Beslutades att BG lägger ut den typ av internt material som styrelsens medlemmar behöver för att kunna förbereda sig inför mötena.  

  

6.        Ekonomi

a.      RS lämnade balans- och resultatrapport. Ekonomin är god.

b.      För att få en god översikt över inkomster från medlems- och avgifter beslutades att EN och BG uppdaterar medlemsregistret och sammanställer listor över de olika kurserna samt antalet anmälda.

c.      Beslutades att LH och BG snarast inköper projektor för att den skall finnas när kursverksamheten startar.    

      7.        Kursverksamheten

Före styrelsemötets början hade kursledarna – representerade av LS, BG, MJ, EN och RT - ett planeringsmöte avseende årets cirkelprogram. Kursavgifterna, materialinköp, kurslitteratur, etc. diskuterades.

a.      Beslutades att EN gör kursschema med antal kurser och deltagare för rapport till nästa styrelsemöte.

b.      Beslutades att RT utreder och lämnar förslag på kostnader för materialinköp och köp av kurslitteratur till nästa styrelsemöte.

8.        Övriga frågor

a.       Genom att läsa skrivelsen 2006-08-24 från styrelseordförande i SeniorNet Sweden (se pkt 5d ovan) får SNB:s styrelsemedlemmar bra information om det som avhandlades på årsmötet i Stockholm.   

b.      LS har klarat ut öppna frågor avseende samarbetet med ABF vid kontakter med Cecilia Sjödin, ABF.

c.      LH och RS har slutfört diskussionerna med if skadeförsäkringar och tecknat nödvändig försäkring.  

d.      EN distribuerar till styrelsen de korrekta uppgifterna avseende föreningens adress, mm.

e.      LS informerade om sitt arbete med information till medlemmarna och till SNB:s hemsida.

f.        Beslutades avvakta med SNB:s engagemang när det gäller höstens seniorsurf aktivitet mobiliserat genom SeniorNet Sweden.

g.      LS kontaktar Allan Lindqvist för kursen i mobiltelefonens användning som planerats komma igång under hösten.

 

9.        Nästa möte planeras till fredagen den 22 september kl 10.00. Samma plats.

      10.    Inga övriga frågor anmäldes. Ordföranden tackade för ett konstruktivt möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

 

Justeras:

     

Kurt Lundström                                                        Lars Hallgren
sekreterare                                                               ordförande