Styrelsemöte 2006-10-06


 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:            Kansliet Subtopia (fd Rotemannen), Alby

 Närvarande: 

Ordförande                         Lars Hallgren (LH)

Ledamot                             Lars Sjögren (LS)

Ledamot                             Bengt Gulin (BG)

Kassör                                Rolf Strand (RS)

Sekreterare                         Kurt Lundström (KL)

Adj. Ledamot                      Eva Nylund (EN)

Adj. Ledamot                      Rune Tungström (RT)

 

1.        Ordförande öppnade mötet.
2.        Dagordningen godkändes

      3.        KL valdes till protokollförare

      4.        Protokollet från styrelsemöte 2006-08-25 föredrogs. Detta lades med godkännande till handlingarna.
            
·         Uppdrogs åt BG att lägga ut protokollet på hemsidan.

      5.        Skrivelser och rapporter.

a.      LS hade från Botkyrka Kommun (BK) fått en enkät med ett antal frågor som föreningen ombads besvara.
·         Uppdrogs åt KL, LS och BG att besvara enkäten.

b.      BG åtog sig att fylla i och skicka in en annan blankett som BK begärt avseende föreningsuppgifter.

c.      RT och KL rapporterade från ett besök som de gjort hos Sollentuna Kommun för att diskutera och bli informerade om det Internet Café som kommunen startat i samarbete med SeniorNet i Sollentuna. Botkyrkas Kommuns ordförande i Vård- och omsorgs- nämnden, Bo Johansson (BJ) deltog. Han åkte till Sollentuna tillsammans med RT och KL.

Samarbetet baserades på ett avtal som hade upprättats i fråga om Internet-verksamheten i vilken Sollentuna Kommun höll lokaler och maskinell utrustning samt svarade för service medan SeniorNet fungerade som instruktörer och svarade för bemanning av lokalen.

                         BJ visade ett stort intresse för arrangemanget och såg möjligheter att en liknande verksamhet skulle kunna
                         tänkas i samarbete med SeniorNet i Botkyrka.

·         Beslutades: att RT, BG och KL utgör arbetsgrupp i kontakter med Bo Johansson Botkyrka Kommun för diskussioner kring ett eventuellt samarbete för ett Internet Café även i vår kommun.

d.      EN rapporterade att hon tillsammans med BG hade besökt SeniorNet – kansliet i Stockholm. Besöket resulterade i att Eva fick behörighet att tillgå det centrala medlemsregistret, vilket underlättar när hon försöker hålla koll på när medlemmarna betalar sina avgifter.

                      Idag har SeniorNet Botkyrka 127 betalande medlemmar.

      6.        Ekonomi

a.      RS lämnade ut balans- och resultatrapport per 2006-10-06 (bilaga 1 och 2). Ekonomin är god.

b.      RS fick i uppdrag att dubbelkolla inbetalningar mot den nya medlemslistan som framtagits av EN.

c.      BG lämnade över till RS kvitton på de inköp som styrelsen vid förra mötet gett honom i uppdrag att utföra. Han rapporterade att det snart är behov att investera i nya dataskärmar till samtliga datorer vilket bör planeras in.

d.      LS efterlyste en detaljerad budget till nästa styrelsemöte. Den skulle baseras på inkomster från avgifter enligt EN:s listor över kurser och deltagare och nu aktuell medlemslista. Detta för att lättare kunna bedöma när inköp kan ske.

Beslutades: att RS med assist av RT och LS tar fram en budget baserat på detta.

e.      LH meddelade att fördelaktiga inköp av foto- och kontorsmaterial kan göras på nätet via följande leverantör som SNB rekommenderar:   www.print-it.nu

f.        RS gav följande information för komplettering av SeniorNet Botkyrkas hemsida samt brevpapper:
·         Organisationsnummer: 802410 – 9939 
·         Bankgiro: 5953 – 8249
·         Plusgiro (PG): 26 48 27 – 7
    
      7.        Kursverksamheten EN hade från den 21 augusti lagt ned 313 timmar för att organisera höstens kursverksamhet.
             Hon lämnade listor Kursplanering Hösten -06:
                 a)      Lista 1        September 2006
                 
b)      Lista 2        Oktober 2006
                
c)      Lista 3        November 2006
                
d)      Lista 4        December 2006
                
e)      Lista 5        Elever som fått plats hösten -06                       = 50 elever
                                         
Återstår till vintern-06 eller våren -07                 = 27 elever
                
f)        Lista 6        Nyanmälningar Mobilär Hösten -06                    = 16 elever
                
g)      Lista 7        Grundkurs steg 2, ledare Ann-Mari Sjöberg       = 7 elever
                                          
Grundkurs steg 1, ledare Björn Grönroos          = 5 elever
                                          
Grundkurs steg 1, ledare Lasse Sjölund            = 7 elever
                
h)      Lista 8        Internet, ledare Lasse Sjölund                            = 8 elever 
                                          
Bild måndagsmöte, grupparbete                        = 7 elever
                                          
Photoshop Element, ledare Lasse Sjögren        = 7 elever
                  
g)      Lista 9       Word, ledare Rune Tungström                           = 3 elever
                                          
Grundkurs steg 2, ledare Bengt Gulin                 = 6 elever
                                          
Internet, ledare Björn Grönros (ej klart?)             = ? elever
                  
h)      Lista 10     Ytterligare anm. Mobilär (tid anm. se ovan 16 elever)   = 33 elever
                 
i)         Lista 11     Beräknade kursintäkter för 8 kurser och 50 elever 
                                          
Hösten 2006 = 24 110 kronor
                   Annons om höstens kurser har införts den 5 oktober i Pejl
 
      8.        Övriga fråogr 
a.      LS redigerar föreningens brevpapper med tillägg av t.ex. plusgiro numret.
b.      LS tar förnyad kontakt med Allan Lindqvist ang. kursen i mobiltelefoni

c.      LS rapporterade att ny låscylinder kommer att monteras till kurslokalens dörr. Det blir nya nycklar för tillträde till lokalen.

d.      RS och LH tar kontakt med Hallunda Bibliotek avseende SeniorNet surfen.

e.      LH informerade om att SeniorNet Sweden deltar den 11-15 okt på en utställning i Globen med budskapet att SNB borde skicka en deltagare.

      9.        Nästa möte planeras till fredagen den 24 november 2006 kl 10.00. Samma plats.

      10.    Inga övriga frågor anmäldes. Ordföranden tackade för ett konstruktivt möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

 

Justeras:

Kurt Lundström                                                        Lars Hallgren
sekreterare                                                               ordförande