Styrelsemöte 2006-11-24


 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:            Kansliet Subtopia (fd Rotemannen), Alby

 Närvarande: 

Ordförande                         Lars Hallgren (LH)

Ledamot                             Lars Sjögren (LS)

Ledamot                             Bengt Gulin (BG)

Kassör                                Rolf Strand (RS)

Sekreterare                         Kurt Lundström (KL)

Adj. Ledamot                      Eva Nylund (EN)

Adj. Ledamot                      Rune Tungström (RT)

 

1.        Ordförande öppnade mötet

2.    Dagordningen godkändes

      3.        KL valdes till protokollförare

      4.        Protokollet från styrelsemöte 2006-10-06 föredrogs. Detta lades med godkännande till handlingarna.

      5.        Skrivelser och rapporter

BG har skriftligen svarat Botkyrka Kommun (BK) på deras begäran att få en blankett ifylld med föreningsuppgifter. Han har även svarat på en enkät som BK skickat ut till föreningarna inom kommunen.

             När det gäller diskussionerna med BK om ett Internet Café i samarbete med BK har ännu inte skett några större
             framsteg. SeniorNet Botkyrka väntar förslag från BK om tid och plats för fortsatta diskussioner.

EN kommer att per mail skicka ut en förfrågan till medlemmarna om eventuellt intresse för öppet hus kvällar samt vilka ämnen som kan vara av större intresse. 

 

     6.        Ekonomi
            RS lämnade balans- och resultatrapport per 2006-11-24. Ekonomin är god.

     7.        Kursverksamheten
            Nyanmälningar, Väntelistor HT-06, VT-07, Beräknade kursavgifter, Mobil-telefonkurs, mm. diskuterades. 
            Läget är under kontroll.

            RT tar upp frågan om Word 2003 på lärarmötet.

            Beslutades att LS köper 10 st böcker Surfa-Internet för 79 kr st.

     8.        Övriga frågor

a.      Rekommenderas att använda www.print-it.nu vid beställning av olika kontorsförnödenheter.

b.      LS föreslår att marknadsföra ”Pröva på data” i annonser, med affischer, i tidningen Mitt i, Pejl med inbjudan till ex måndagar kl 09.00 – 14.00. Förslaget är bra och lärarmötet föreslås diskutera frågan.

c.      LS har planerat föreslå bildkursgrupperna om ett gemensamt julknytkalas som avslutning på höstterminen.

     9.        Nästa möte planeras till fredagen den 2 februari 2007 kl 10.00. Samma plats.

     10.    Inga övriga frågor anmäldes. Ordföranden tackade för ett konstruktivt möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

 

      Justeras:

  

Kurt Lundström                                                        Lars Hallgren
sekreterare                                                               ordförande