Verksamhetsberättelse 2005


 SeniorNet Botkyrka bildades onsdagen den 10 okt. 2001 i Alby bibliotek

  

Styrelse

Ordförande         

Lars Hallgren

Vice ordförande    

Lars Sjögren

Kassör                  

Rolf Strand

Sekreterare           

Rut Boij och Kurt Lundström

Ledamot              

Bengt Gulin

Suppleanter           

Maarja Joandi och Olle Bengtsson

Revisor och Suppl.  

Rune Tungström och Göte Rams

Valberedning          

Elsy Hofdell med Eva Nylund som suppleant

 Rut Boij avgick under sommaruppehållet på grund av flytt till annan ort. Under hösten adjungerades Kurt Lundström till styrelsen och utsågs till sekreterare.

 Under året har hållits 5 protokollförda styrelsemöten samt årsmöte den 16 mars.

 Kontakter har tagits med Botkyrka kommun för att diskutera bidragsformer.

 

Kansli/kurslokal.  

Alby IF har generöst upplåtit sin klubblokal för våra styrelsemöten. Vi har en dator och skrivare med fax installerade där.

Det har bildats ett nytt bolag med namnet Upplev Botkyrka AB, där förutom Rotemannen, som bytt namn till Subtopia, också ingår Lida Friluftsgård och Hågelbyparken. Av detta bolag hyr vi vår utbildningslokal på 32 kvm i det nedlagda Alby gymnasium, beläget alldeles bakom Subtopia. Lokalen togs i bruks i februari. Under hösten fick vi bredband indraget, vilket gjorde att vi även kunde ta upp Internetkurserna igen.

Samarbetet med ABF fortsätter tills vidare.

 

Kursverksamheten 2005. Underlaget har varit grundkurs i Windows 98, Internet samt Office-programmen Word och Excel. Därtill bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop.

Kursledare har varit Björn Grönroos, Eva Nylund, Lars Sjögren, Rune Tungström, Bengt Gulin.

Kurserna har ökat till 6 kurstillfällen per vecka under året.

Under våren hölls 8 kurser med 41 kursdeltagare.

Under hösten hölls 9 kurser med 51 kursdeltagare.

Öppet Hus Bild 21 kursdeltagare.

Björn och Bengt har generöst både på distans och på plats löst ett flertal datorproblem för våra medlemmar.

 

Maskinparken

Under året har inköpts 5 datorer som kan köra XP.

I kurslokalen har vi 8 elevdatorer och en lärardator med ansluten videoprojektor samt skrivare.

Vi räknar med att ytterligare förnya maskinparken under 2006.

Datorproblem, underhåll och utveckling av datorerna har Bengt Gulin och Björn Grönroos gjort.

 

 Antalet medlemmar var vid årsskiftet ca 100 st.

 

Den ekonomiska ställningen framgår av efterföljande balans- och resultaträkningar.

Styrelsen föreslår att årets överskott 3698:- överförs i ny räkning.

 Styrelsen föreslår att ingen årsavgift till SeniorNet Botkyrka skall tas ut.

 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla och envar som bidragit till att verksamheten fungerat väl och utvecklats under året.

 Vi ser fram mot att 2006 kunna fortsätta i egen regi i egen lokal, som vi disponerar fullt ut.

Öppet hus planeras under våren.

 

Alby i mars 2006

  

Lars Hallgren                             Lars Sjögren                                    Rolf Strand

                       Bengt Gulin                                    Kurt Lundström