Årsmöte 2007-03-22

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 

Närvarande:

Lars Hallgren, Rolf Strand, Kurt Lundström, Bengt Gulin, Rune Tungström, Eva Nylund, Heikki Nieminen,
Sven Ekblom, Olof Winnbrant, Ingmar Mitts, May Lindström, Ingmar Östberg, Olle Bengtsson, Anita Toropainen,
Maarja Joandi, Inger Steen och Ann-Katrin Vicente.

 

1.      Föreningens styrelseordförande, Lars Hallgren, hälsade de närvarande välkomna. .

2.      För att hedra minnet av nyligen bortgångne Lars Sjögren, SeniorNet Botkyrkas grundare, utlyste Lars Hallgren en tyst minut.  

3.      Därefter öppnades mötesförhandlingarna. Lars Hallgren valdes till mötesordförande och Kurt Lundström till sekreterare.

4.      Maarja Joandi och Eva Nylund valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

5.      Röstlängd upprättades och godkändes. Den utgjordes av närvarolista som samtliga undertecknade.

6.      Fastställdes att årsmötet behörigen utlysts.

7.      Den föreslagna dagordningen fastställdes.

8.      Bengt Gulin föredrog årsberättelsen och Rolf Strand årsredovisningen.

9.      Revisor Ingmar Östberg föredrog revisionsberättelsen.

10.  Fastställdes resultat- och balansräkning

11.  Beslutades godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition och att vinsten balanseras i ny räkning.   

12.  Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.

13.  Verksamhetsplan och budgetförslag föredrogs.

14.  Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget.

15.  Årsavgiften till SeniorNet Sweden är för närvarande 200 kronor. Beslutades dels att ingen avgift skall tas ut till SeniorNet Botkyrka dels om oförändrade kursavgifter.   

16.  Arvoden till styrelsen och kursledarna oförändrade, dvs. 999 kronor per år.

17.  Antalet styrelseledamöter beslutades oförändrat fem personer och suppleanterna två personer.

18.  Lars Hallgren omvaldes till ordförande för ett år till 2008.

19.  Till styrelse valdes följande personer: Lars-Erik Sjölund nyval till 2008, Bengt Gulin vald till 2008, Kurt Lundström omval till 2009, Rolf Strand omval till 2009. Till styrelsesuppleanter omvaldes Maarja Joandi och Olle Bengtsson till 2008.

20.  Till revisor omvaldes Ingmar Östberg till 2008 och som revisorsuppleant omvaldes Rune Tungström till 2008.

21.  Val av valberedning. Till valberedning omvaldes Eva Nylund (sammankallande) och Heikki Nieminen till 2008.

22.  Inga motioner hade inlämnats till styrelsen inför årsmötet.

23.  Under övriga frågor redogjorde kursledarna för kursutbudet och svarade på frågor rörande kursverksamheten. Bengt Gulin rapporterade om CD:n ”Klicka för kunskap” som utarbetats av SeniorNet Sweden. Den rekommenderas för självstudier men SNB använder CD:n även som undervisningsmaterial vid cirklar för nybörjare.

Styrelsen informerade om förhandlingsläget när det gäller SNB och Kommunens pågående diskussioner om ett fördjupat samarbete.

………………………………………

Kurt Lundström, mötessekreterare 

  

Justeras: ………………………                …………………………

Maarja Joandi                                           Eva Nylund