Konstituerande möte 2007-03-22

 
Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal:            Möteslokal i Hallunda Folkets Hus

Styrelsens sammansättning enligt årsmötets beslut.  

Ordförande                         Lars Hallgren (LH)              Närvarande

                                            Bengt Gulin (BG)                Närvarande

                                            Rolf Strand (RS)                 Närvarande

                                            Kurt Lundström (KL)          Närvarande

                                            Lars-Erik Sjölund                Ej närvarande

Suppleant                           Maarja Joandi                     Närvarande

Suppleant                           Olle Bengtsson                   Närvarande

 

1.        Ordförande (LH) öppnade mötet.

2.        Dagordningen godkändes

3.         (KL) valdes till protokollförare

 4.        Konstituerande av styrelse.

Årsmötet den 22 mars 2007 beslutade godkänna valberedningens förslag till

styrelse.

De vid dagens möte inte närvarande hade före årsmötet godkänt valberedningens nomineringsförslag.

Beslutades att styrelsen konstituerades enligt följande:

Lars Hallgren ordförande för ett år enligt årsmötesbeslut
Rolf Strand utsedd till kassör.
Kurt Lundström utsedd till sekreterare.
Bengt Gulin utsedd till vice ordförande.
Lars-Erik Sjölund utsedd till ledamot.

Olle Bengtsson och Maarja Joandi suppleanter för ett år enligt årsmötets beslut.

 5.        Val av firmatecknare

Beslutades att ordföranden Lars Hallgren och kassören Rolf Strand tecknar föreningen var för sig

 6.        Föregående mötes protokoll (2007-03-02).

Upplästes och godkändes.

 7.        Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

 

8.        Ordföranden förklarade mötet avslutat.

  

Kurt Lundström                                  Lars Hallgren
sekreterare                                         ordförande