Styrelsemöte 2007-02-02

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:            Kansliet Subtopia (fd Rotemannen), Alby

 Närvarande: 

Ordförande                         Lars Hallgren (LH)

Ledamot                             Bengt Gulin (BG)

Kassör                                Rolf Strand (RS)

Sekreterare                         Kurt Lundström (KL)

Adj. Ledamot                      Eva Nylund (EN)

Adj. Ledamot                      Rune Tungström (RT)

Revisor                               Ingmar Östberg

Ej närvarande:

Ledamot                             Lars Sjögren (LS)

 

1.        Ordförande öppnade mötet.

2.        Dagordningen godkändes

      3.        KL valdes till protokollförare

      4.        Protokollet från styrelsemöte 2006-11-24 föredrogs. Detta lades med godkännande till handlingarna.

·         Uppdrogs åt BG att lägga ut protokollet på hemsidan.

      5.        Skrivelser och rapporter.

a.      BG rapporterade att SNB tack vare EN:s goda arbete vann SNS:s tävling i att registrera medlemmarnas e-mailadresser. Detta resulterade i en gratis licens i Adobe Photoshop Elements.

b.      BG rapporterade att Botkyrka Kommun (BK) i skrivelse meddelat att SNB får ett verksamhetsbidrag även får år 2007 på kronor 14 250.

c.      BG besvarar en enkät från SNS avseende SNB:s cirkelverksamhet.
Kontakten med BK fortsätter avseende eventuellt samarbete kring frågan om Internet Café. BG, RT och KL fortsätter de inledda samtalen med BK.

d.      En förfrågan från SeniorNet Nynäshamn om hjälp med kursledare avslogs pga resursbrist.

e.      SNS:s Valberedning har frågat SNB om förslag till styrelsekandidater till SNS. SNB har inte några förslag till kandidater.

      6.        Ekonomi

a.      RS lämnade ut balans- och resultatrapport per 2006-12-31 (bilaga 1 och 2). Intäkterna kommer att ökas genom från SNS återbetalning av medlems-avgifter med kronor 6 100. Ekonomin är god.

b.      RS lämnade ett preliminärt förslag till budget för år 2007, vilket diskuterades. RS utarbetar nytt budgetförslag för ställningstagande vid nästa styrelsemöte.

      7.        Förberedelser inför årsmötet. Följande beslutades:

a.      Att årsmötet äger rum klockan 13.00 den 22 mars 2007. LH ordnar med möteslokal i Hallunda Folkets Hus.

b.      BG ombesörjer att kallelse publiceras på hemsidan samt distribueras via elektronisk post senast den 22 februari 2007. BG formulerar ett förslag till dagordning, KL, BG och LH träffas för att skriva verksamhetsberättelse för år 2006 och verksamhetsplan för 2007. RS skriver resultat- och balansräkningsrapport för år 2006 samt budgetförslag för år 2007.

 

8.        Kursverksamhet

EN gjorde en föredragning över kursverksamheten med sammanfattning över kurser och elevanslutning år 2006. Det är ett hårt tryck på grundkurserna med svårigheter att räcka till med befintliga resurser främst i fråga om instruktörer. Övriga kurser flyter bra men en synpunkt är att SNB bör vara ute tidigare med sina annonser samt i dessa särskilt markera den fördelaktiga kurskostnaden inför varje säsongstart.

 

9.        Övriga frågor

Nästa möte planeras till fredagen den 2 mars kl 10.00. Samma plats.

 

10.    Mötet avslutades.

Inga övriga frågor anmäldes. Ordföranden tackade för ett konstruktivt möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

 

Justeras:

 

Kurt Lundström                                                        Lars Hallgren
sekreterare                                                               ordförande