Styrelsemöte 2007-03-02

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:            Kansliet Subtopia, Alby

 Närvarande: 

Ordförande                         Lars Hallgren (LH)

Ledamot                             Bengt Gulin (BG)

Kassör                                Rolf Strand (RS)

Sekreterare                         Kurt Lundström (KL)

Suppleant                           Olle Bengtsson (OB)

Adj. Ledamot                      Eva Nylund (EN)

Adj. Ledamot                      Rune Tungström (RT)

Revisor                               Ingmar Östberg (IÖ)

Ej närvarande:

Ledamot                             Lars Sjögren (LS)

  

1.        Ordförande öppnade mötet.

2.        Dagordningen godkändes

      3.        KL valdes till protokollförare

      4.        Protokollet från styrelsemöte 2007-02-02 föredrogs. Detta lades med godkännande till handlingarna.
             Uppdrogs åt BG att lägga ut protokollet på hemsidan. 

      5.        Skrivelser och rapporter.

a.      BG föredrog anmodan från Skatteverket att inkomma med deklaration.

b.      BG föredrog skrivelse från Botkyrka Kommun (BK) angående anmälan om behov av hyra av kurslokal.

c.      BG rapporterade att SNB fått kopia av skrivelse från SeniorNet Malmö ställd till SeniorNet Sweden avseende återbetalningsrutiner av medlemsavgifter.
Beslutades att tills vidare lämnas utan åtgärd från SNB:s sida. 

 

6.        Ekonomi

a.      RS lämnade ut balans- och resultatrapport per 2006-12-31 vilken skall föreläggas årsmötet. Ekonomin är god.

b.      RS lämnade förslag till budget för år 2007, vilket också skall föreläggas årsmötet.

c.      IÖ redogjorde för revisionsberättelsen.

d.      Attesträtter. Samtliga styrelseledamöter och kursledare har befogenhet att göra inköp för verksamheten upp till 1 000:-. Större inköp kräver styrelsebeslut.

 

7.        Förberedelser inför årsmötet.

a.      BG rapporterade att Kallelse med förslag till Dagordning lades upp på SNB:s hemsida 2007-02-06 samt har skickats ut till medlemmarna via e-post.

b.      Förslag till verksamhetsberättelse för 2006 och verksamhetsplan för 2007 presenterades av BG. Efter smärre justeringar beslutade styrelsen att dessa föreläggs årsmötet för beslut.

c.      Ekonomisk redovisning se pkt 6a och 6b.

d.      Uppdrogs åt BG att ta fram presentationsmaterial i form av overhead-film samt papperskopior på information som bör finnas tillgängligt till medlemmarna vid årsmötet.

 

8.        Kursverksamhet

EN gjorde en presentation av verksamheten. Styrelsen summerade en god utveckling men att inför våren ytterligare aktiviteter bör vidtas för att hålla en fortsatt god och hög nivå. Beslutades en fokusering att utöver kursverksamheten komplettera med utökad cirkelverksamhet.

 

9.        Övriga frågor

·         Nästa möte direkt efter årsmötet den 22 mars 2007.

·         Beslutades att SNB skall sända representanter till årsmötet i SeniorNet Sweden den 19 april 2007.

 

10.    Mötet avslutades.

Inga övriga frågor anmäldes. Ordföranden tackade för ett konstruktivt möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

 

Justeras:

  

Kurt Lundström                                                        Lars Hallgren
sekreterare                                                               ordförande