Styrelsemöte 2007-04-27

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:            Möteslokal kansliet Subtopia

                      Ordförande                         Lars Hallgren (LH)              Närvarande

Vice ordf                              Bengt Gulin (BG)                Närvarande

Kassör                                Rolf Strand (RS)                 Närvarande

Sekreterare                         Kurt Lundström (KL)          Närvarande

Ledamot                              Lars-Erik Sjölund                Närvarande

Adjungerad                         Eva Nylund                         Närvarande

Adjungerad                         Rune Tungström                Närvarande

Suppleant                           Maarja Joandi                     Närvarande

 

1.        Ordförande (LH) öppnade mötet.

2.        Dagordningen godkändes

3.         (KL) valdes till protokollförare

4.        Föregående mötesprotokoll godkändes

5.        Kontakter med Botkyrka Kommun.

        Bengt, Eva och Kurt rapporterade att Botkyrka Kommun tillsatt en kommitté som kommer att ta kontakt med 
        SNB för att diskutera förutsättningarna för ett fördjupat samarbete med SNB.

        Lars Sjögrens bortgång.

        Bengt, Rune och Kurt rapporterade att de deltagit både vid begravningsceremonin i Botkyrka kyrka samt vid 
        den  minnestund som senare hölls i Församlingsgården. Björn Grönroos deltog i Kyrkan. 

 6.        Ekonomi,

        Kassören Rolf Strand lämnade rapport. Den ekonomiska ställningen är god. 

7.        Rapport från SeniorNets riksmöte i Stockholm

8.        Övriga frågor.
             Inga övriga frågor anmäldes.   

9.        Ordföranden förklarade mötet avslutat.

  

Kurt Lundström                                  Lars Hallgren
sekreterare                                         ordförande