Styrelsemöte 2007-08-31

 
Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:           Möteslokal kansliet Subtopia

                             Ordförande                        Lars Hallgren (LH)            Närvarande

Vice ordf                            Bengt Gulin (BG)              Närvarande

Kassör                               Rolf Strand (RS)               Närvarande

Sekreterare                       Kurt Lundström (KL)         Närvarande

Ledamot                            Lars Erik Sjölund (LES)   Närvarande

Adjungerad                        Eva Nylund   (EN)              Närvarande

Suppleant                          Olle Bengtsson (OB)        Närvarande

 

1.       Ordförande (LH) öppnade mötet.

2.       Dagordningen godkändes

        3.        (KL) valdes till protokollförare

        4.       Föregående mötesprotokoll godkändes

5.       Skrivelser och rapporter

SNB har inbjudits till kommunens pensionärsråd den 18/9 för presentation av SNB:s verksamhet.
SNB hade före sommaruppehållet ett första möte med den av kommunen tillsatta arbetsgruppen för vidareutveckling av samarbetet med SNB. Nästa möte kommer att äga rum den 3 september 2007.

       6.       Ekonomi.  
                Kassören Rolf Strand lämnade rapport. Den ekonomiska ställningen är god.   

 

7.       Utåtriktad verksamhet.

·        SNB deltar den 2 september i ABF:s arrangemang Botkyrkadagen i Hågelbyparken där vi med hjälp av bl. a. bildspel skall göra reklam för vår verksamhet.

·        SNB har bokat Loftet, Subtopia fredagen den 21 september 2007 kl. 09:00 – 15:00 för presentation av verksamheten. Presentatörer, förutom våra egna cirkelledare, är inbjudna representanter från Botkyrka kommun, ABF och SeniorNet Sweden.

·        Seniorsurf 10 oktober 2007 kommer att äga rum i samarbete med Biblioteken i Botkyrka. SNB kommer att delta med personal i biblioteken i Hallunda, Tumba och Tullinge. OB kontaktar biblioteket i Salem för att utröna intresset

        8.       Inga övriga frågor anmäldes.

 

9.      Nästa möte den 28 september 2007 kl 10.00

 

10.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Kurt Lundström                                 Lars Hallgren
sekreterare                                         ordförande