Styrelsemöte 2008-09-28

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:           Kansliet Subtopia

 Närvarande:        Ordförande                      Lars Hallgren (LH)

Vice ordf                          Bengt Gulin (BG)

Kassör                             Rolf Strand (RS)

Sekreterare                     Kurt Lundström (KL)

Ledamot                          Lars Erik Sjölund (LES)

 

1.       Ordförande (LH) öppnade mötet.

2.       Dagordningen godkändes

        3.        (KL) valdes till protokollförare

        4.       Föregående mötesprotokoll godkändes

5.       Skrivelser och rapporter

BG lämnade följande rapporter:

·        att SNB med lyckat resultat medverkat vid Botkyrkadagen den 2 september på Hågelby. Många nya kontakter skapades samt en hel del personer visade intresse för att bli medlemmar i SNB.

·        att möte ägt rum den 3 september med den av Botkyrka kommun tillsatta arbetsgruppen för vidareutveckling av samarbetet med SNB.

·        att SNB hade en annons i tidningen Mitt i Botkyrka Salem i det nummer som utkom den 17-18 september. Annonsens tonvikt ”äldre lär äldre om datorer och IT-kunskap” samt presentation av stort informationsmöte på Loftet Subtopia den 21 september. Annonsen ”puffade” även för seniorsurfdagen den 10 oktober.

·        att i samma nummer fanns en stort uppslagen artikel om SNB och vår verksamhet.

·        att mötet med kommunens pensionärsråd den 18/9 varit givande, med presentation av SNB:s verksamhet samt att vi gavs tillfälle att informera om seniorsurfdagen som SNB genomför i samarbete med Biblioteken i Botkyrka den 10 oktober.

·        att informationsmötet på Loftet Subtopia den 21 september blev välbesökt och uppskattat och att det resulterade i att SNB fick många nya medlemmar.

·        att LES, KL och BG den 25 september gjorde studiebesök tillsammans med representanter från vård- och omsorgsförvaltningen hos SeniorNet-klubbarna i Sollentuna och Bromma. Syftet var att inhämta idéer som skulle kunna bli tillämpbara inom Botkyrka.

·        att SNB blivit inbjudna av kommunens vård- och omsorgsförvaltning till en träff den 5 oktober där vi kommer att få tillfälle att presentera vår verksamhet.

 

6.       Ekonomi.

Kassören Rolf Strand lämnade rapport. Den ekonomiska ställningen är god.

 

7.       Kursverksamheten

·        startade första veckan i september i något mindre omfattning än planerat pga. datorhaveri.

·        Diskuterades cirkelledarersättningar.

        8.       Seniorsurf 2007

·        BG beställer tryckning av affisch inför seniorsurfdagen för distribution inom kommunens olika vård- och omsorgsenheter, äldreboende, bibliotek, medborgarkontor osv.

        9.       Inga övriga frågor anmäldes.

       10.   Nästa möte den 26 oktober 2007 kl 10.00

       11.   Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Kurt Lundström                                 Lars Hallgren
sekreterare                                        sekreterare