Verksamhetsberättelse 2006

 
 SeniorNet Botkyrka bildades onsdagen den 10 oktober 2001 i Alby bibliotek
 

Styrelse

Ordförande                Lars Hallgren

Vice ordförande        Lars Sjögren

Kassör                       Rolf Strand

Sekreterare               Kurt Lundström

Ledamot                    Bengt Gulin

Suppleanter               Maarja Joandi och Olle Bengtsson

Adjungerade             Eva Nylund, kursadministratör
                                    Rune Tungström, studierepresentant

Revisor och Suppl.   Ingmar Östberg och Rune Tungström

Valberedning            Eva Nylund och Heikki Nieminen

Under året har hållits 5 protokollförda styrelsemöten samt årsmöte den 16 mars.

Under året har från Botkyrka kommun erhållits föreningsbidrag med 14 250 kronor. Kontakter har etablerats med kommunen för att eventuellt starta ett Internet-café i första hand inriktat mot kommunens seniorer. Dessa kontakter fortsätter under 2007.

 

Kansli/kurslokal.  

Alby IF har generöst upplåtit sin klubblokal för våra styrelsemöten. Vi har en dator och skrivare med fax installerade där.

Av det av Botkyrka kommun ägda bolaget Upplev Botkyrka AB hyr vi vår utbildningslokal på 32 kvm i det nedlagda Alby gymnasium, beläget alldeles bakom Subtopia.

Samarbetet med ABF fortsätter tills vidare.

 

Försäkringar

Föreningens inventarier är försäkrade i if.

 

Kursverksamheten 2006.

Underlaget har varit grundkurs1 och grundkurs2 i Windows, Internet samt Office-programmen Word och Excel. Därtill bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop Elements.

Kursledare har varit Björn Grönroos, Lars-Erik Sjölund, Ann-Mari Sjöberg, Lars Sjögren, Rune Tungström, Bengt Gulin.

Kurserna har ökat till 6 kurstillfällen per vecka under året.

Under våren hölls 11 kurser med 61 kursdeltagare.

Under hösten hölls 11 kurser med 64 kursdeltagare.

Ett gäng Photoshop-entusiaster har träffats varje vecka under båda terminerna. 7 deltagare.

Björn och Bengt har generöst både på distans och på plats löst ett flertal datorproblem för våra medlemmar.

 

Maskinparken

Under året har inköpts ytterligare 3 datorer som kan köra XP, samt ny videoprojektor. Microsoft har sponsrat oss med licenser för Windows XP Pro, Microsoft Office Professional och Microsoft Office Frontpage 2003.

I kurslokalen har vi nu 8 elevdatorer och en lärardator som alla kör Windows XP med ansluten videoprojektor samt 2 skrivare varav en är färgskrivare.

Vi räknar med att ytterligare förnya maskinparken (i första hand bildskärmar) under 2007.

Datorproblem, underhåll och utveckling av datorerna har Bengt Gulin och Björn Grönroos gjort.

 

 Antalet medlemmar var vid årsskiftet ca 130 st.

 

Den ekonomiska ställningen framgår av efterföljande balans- och resultaträkningar.

Styrelsen föreslår att årets överskott överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att ingen årsavgift till SeniorNet Botkyrka skall tas ut.

 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla och envar som bidragit till att verksamheten fungerat väl och utvecklats under året.

 

Vi ser fram mot att 2007 kunna fortsätta i egen regi i egen lokal, som vi disponerar fullt ut.

  

Alby i mars 2007

  

Lars Hallgren                             Lars Sjögren                                    Rolf Strand

                       Bengt Gulin                                    Kurt Lundström