Årsmöte 2008-04-02

Protokoll SeniorNet Botkyrka (SNB)
 
Närvarande:

Lars Hallgren, Rolf Strand, Kurt Lundström, Bengt Gulin, Rune Tungström, Eva Nylund, Heikki Nieminen, Sven Ekblom, May Lindström, Ingmar Östberg, Olle Bengtsson, Anita Toropainen, Maarja Joandi, Bengt Söderström, Helena Sääskilahti, Anders Brimark, Gerhard Johansson, Gunnel Lundström, Gunilla Herkevall, Marjatta Suvanto, Hilde Storm, Peter Moser, Björn Grönroos, Lars Sjölund

 

 1. Föreningens ordförande, Lars Hallgren, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet valdes Lars Hallgren och till sekreterare Kurt Lundström
 3. Bengt Söderström och Heikki Nieminen valdes till justeringsmän och rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 4. Röstlängd upprättades och godkändes. Den utgjordes av närvarolista som samtliga undertecknade.
 5. Fastställdes att årsmötet blivit behörigen utlyst.
 6. Den föreslagna dagordningen fastställdes.
 7. Bengt Gulin föredrog årsberättelse och årsredovisning.

Mellan föredragningen av årsberättelsen och årsredovisningen förevisades via dator och projektor en DVD om kursverksamheten inspelad av Lars Hallgren. Filmen kommer att användas som ett led i marknadsföringen av föreningens verksamhet.

 1. Revisor Ingmar Östberg föredrog revisionsberättelsen.
 2. Fastställdes resultat- och balansräkning
 3. Beslutades godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition och att vinsten balanseras i ny räkning.   
 4. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Verksamhetsplan och budgetförslag föredrogs.
 6. Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget.
 7. Årsavgiften till SeniorNet Sweden är för närvarande 200 kronor. Beslutades dels att ingen avgift skall tas ut till SeniorNet Botkyrka dels om oförändrade kursavgifter.   
 8. Arvoden till styrelsen och kursledarna beslutades till 999 kronor per år.
 9. Antalet styrelseledamöter beslutades oförändrat fem personer och suppleanterna tre personer.
 10. Lars Hallgren omvaldes till ordförande för ett år till 2009.
 11. Till styrelse valdes följande personer: Lars-Erik Sjölund nyval till 2010, Bengt Gulin omval till 2010, Kurt Lundström vald till 2009, Rolf Strand vald till 2009. Till styrelsesuppleanter omvaldes Olle Bengtsson till 2009, Bengt Söderström nyval till 2009, Gunilla Herkevall nyval till 2009.
 12. Till revisor omvaldes Ingmar Östberg till 2009 och som revisorsuppleant omvaldes Rune Tungström till 2009.
 13. Till valberedning omvaldes Eva Nylund (sammank.) och Heikki Nieminen till 2009.
 14. Inga motioner hade inlämnats till styrelsen inför årsmötet.
 15. Under övriga frågor lämnades ordet fritt.

·         Olika förslag och frågor ställdes som diskuterades och besvarades.

·         Rapporterades att SNB utan hyreskostnad under åren delat kanslilokal med Alby IF. Hela lokalen hade sagts upp för utrymning före den sista mars 2008.

·         SNB:s medlem Peter Moser som även är aktiv i Alby IF rapporterade att Alby IF:s nya kansli blir inflyttningsklart under fredagen den 4 april, varvid även SNB kan flytta in med sitt kansli i lokalen. Styrelsen tackade Peter Moser för under åren fint samarbete och ombads framföra SNB:s uppskattning till Alby IF:s styrelse.

 

………………………………………                               ………………………………………

Kurt Lundström, mötessekreterare                               Lars Hallgren, mötesordförande 

 

Justeras: ………………………                                      …………………………

Heikki Nieminen                                        Bengt Söderström