Konstituerande möte 2008-04-02

Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal:            Möteslokal i Hallunda Folkets Hus

Styrelsens sammansättning enligt årsmötets beslut.  

Ordförande                         Lars Hallgren (LH)              Närvarande

                                            Bengt Gulin (BG)                Närvarande

                                            Rolf Strand (RS)                 Närvarande

                                            Kurt Lundström (KL)          Närvarande

                                            Lars Erik Sjölund (LES)      Närvarande

Suppleant                           Gunilla Herkevall (GH)         Närvarande

Suppleant                           Olle Bengtsson (OB)           Närvarande

Suppleant                           Bengt Söderström (BS)       Närvarande

 

 1.        Ordförande (LH) öppnade mötet.

 2.        Dagordningen godkändes

       3.         (KL) valdes till protokollförare

       4.        Konstituerande av styrelse. 
             
Årsmötet den 2 april 2008 beslutade godkänna valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen konstituerades enligt följande:

Lars Hallgren ordförande för ett år enligt årsmötesbeslut
Rolf Strand utsedd till kassör.
Kurt Lundström utsedd till sekreterare.
Bengt Gulin utsedd till vice ordförande.
Lars-Erik Sjölund utsedd till ledamot.

Olle Bengtsson, Gunilla Herkevall och Bengt Söderström utsågs till suppleanter för ett år enligt årsmötets beslut.

      5.        Val av firmatecknare

Beslutades att ordföranden Lars Hallgren och kassören Rolf Strand tecknar föreningen var för sig.
 
      6.        Övriga frågor.
             Inga övriga frågor anmäldes.
            

7.        Ordföranden förklarade mötet avslutat.

  

Kurt Lundström                                  Lars Hallgren

sekreterare                                         ordförande