Resultat- o balansräkning 2007

ÅRSREDOVISNING   Verksamhetsåret 2007.01.01 – 2007.12.31

 KOSTNADER                                                                                    INTÄKTER

 

 

2007

2006

 

2007

2006

           

Medlemsavgifter SN

0

400

Medlemsavgifter SN

15 500

9 700

Kursmaterial

4 006

7 038

Bidrag Botkyrka Kom

14 252

14 252

Ersättningar

625

10 000

Bidrag ABF

13 975

5 700

Lokalhyra

16 120

16 000

Kursavgifter

65 215

54 250

Datakostnader

26 270

14 462

Kursmaterial

2 660

6 885

Kontorsmaterial

11 883

6 080

Övrigt

398

700

Tele-avgifter

5 571

0

 

 

 

Annonser

7 416

1 469

 

 

 

Facklitteratur

3 737

2 272

 

 

 

Porto. PG-avgifter

455

772

 

 

 

Resor

3 220

2 610

 

 

 

Försäkringar

2 029

1 890

 

 

 

Licenser

550

413

 

 

 

Medlemsavg. Styrelsen

400

0

 

 

 

Övrigt

6 247

3 889

 

 

 

Avskrivn. Inventarier

13 585

6 249

 

 

 

Årets vinst

9 886

17 943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

112 000

91 487

Summa

112 000

91 487

 

BALANSRÄKNING

 

TILLGÅNGAR

2007

2006

SKULDER

2007

 2006

 

 

 

 

 

 

Postgiro

93 433

16 304

Balanserat resultat

41 301

23 358

Inventarier

40 754

24 997

Interimsskuld (not 1)

83 000

0

 

 

 

Årets överskott

9 886

17 943

Summa

134 187

41 301

Summa

134 187

41 301

 

Not 1:

Bidrag på kr 83 000 erhölls i december från Botkyrka Kommun avseende utbildning av 6 – 8 handledare samt inköp av mobila datorer. Beloppet interimsförs då hela investeringen kan genomföras först under 2008.