Styrelsemöte 2008-01-18

 

Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:           Kansliet Subtopia

                             Ordförande                        Lars Hallgren (LH)            Närvarande

Vice ordf                            Bengt Gulin (BG)              Närvarande

Kassör                               Rolf Strand (RS)               Närvarande

Sekreterare                       Kurt Lundström (KL)         Närvarande

Ledamot                            Lars Erik Sjölund (LES)   Närvarande

Suppleant                          Olle Bengtsson (OB)        Närvarande

Adjungerad                        Eva Nylund   (EN)              Närvarande

Adjungerad                        Rune Tungström (RT)       Närvarande

Revisor                              Ingmar Östberg (IÖ)          Närvarande

 

1.       Ordförande LH öppnade mötet.

2.       Dagordningen godkändes

        3.       KL valdes till protokollförare

        4.       Föregående mötesprotokoll godkändes

5.       Skrivelser och rapporter

Följande rapporterades:

·        En cirkelledarutbildning har utförts i ABF:s regi med Anneli Höynä som ledare. Från SNB deltog 10 presumtiva cirkelledare under 3 x 3 timmar. Efter utbildningen träffades cirkelledarna under 2 x 3 timmar då man utarbetade formerna för kommande cirklar med Klicka för Kunskap.

·        En arbetsgrupp inom SNB, bestående av KL, BG och LES har utarbetat ett förslag till samarbete med Botkyrka kommun, vård och omsorgsnämnden, vilket resulterat i ett ekonomiskt bidrag från kommunen. Fortsatta diskussioner pågår mellan kommunen och arbets­gruppen. Styrelsen godkände arbetsgruppens förslag till skrivelse till kommunen. Arbetsgruppen har i uppdrag att inom ramen för beviljade medel inhandla ett antal bärbara datorer och en projektor.

 

6.       Ekonomi.

Kassören Rolf Strand lämnade rapport. Den ekonomiska ställningen är god.

·        Föreslogs att likvida medel placeras på räntebärande konto.

·        EN beviljades bidrag för arbetsglasögon.

 

7.       Kursverksamheten

Beläggningen på grundkurserna är god. Efterfrågan på bildbehandlings­kurser är mycket stor, men vi saknar cirkelledare för att kunna
svara mot behovet.

        8.       frågor

Årsmöte

·        Tidpunkt: onsdag 12 mars kl. 13.00

·        Lokal: LH undersöker om vi kan hyra lokal i Folkets Hus, Hallunda

·        Ekonomisk rapport och budget: RS med hjälp av IÖ

·        Verksamhetsberättelse: KL och BG

·        Verksamhetsplan: KL och BG

·        Kallelse med dagordning: BG och KL. E-postdistribution EN, hemsida BG.

             Beslutades att Bengt Söderström adjungeras till styrelsen.

 

9.      Nästa möte den 15 februari 2008 kl 10.00

 

10.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Kurt Lundström                                 Lars Hallgren
sekreterare                                         ordförande