Styrelsemöte 2008-02-15

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:           Kansliet Subtopia

                            Ordförande                        Lars Hallgren (LH)            Närvarande

Vice ordf                            Bengt Gulin (BG)              Närvarande

Kassör                               Rolf Strand (RS)               Närvarande

Sekreterare                       Kurt Lundström (KL)         Närvarande

Ledamot                            Lars Erik Sjölund (LES)   Närvarande

Suppleant                          Olle Bengtsson (OB)        Närvarande

Adjungerad                        Eva Nylund   (EN)              Närvarande

Adjungerad                        Rune Tungström (RT)       Närvarande

Revisor                              Ingmar Östberg (IÖ)          Närvarande

 

  1.       Ordförande LH öppnade mötet.

 2.       Dagordningen godkändes

         3.        KL valdes till protokollförare

         4.       Föregående mötesprotokoll godkändes

 5.       Skrivelser och rapporter

Följande rapporterades:

·        Inbjudan till fortsatta diskussioner med Botkyrka kommun, vård och omsorgsnämnden, angående projektet ”att överbrygga den digitala klyftan” har inkommit. Kommitterade KL, LES och BG fortsätter med kontakterna.

·        Kontakt har tagits från Missionskyrkan Tumba för att diskutera ett eventuellt samarbete kring frågor som rör dator- och IT-kunskap. Styrelsen uppdrog åt kommitterade att följa upp kontakten samt att rapportera vid nästa styrelsemöte.

·        BG rapporterade att inom ramen för beviljade medel har något mindre än hälften används för inköp av följande utrustning:

o       3 bärbara datorer inklusive väska och trådlös mus

o       1 projektor

o       1 projektorduk

o       1 trådlös router

o       1 abonnemang inklusive modem för 3G-kommunikation

·        Styrelsen uppdrog åt kommitterade att komplettera ovanstående med ytterligare 2 abonnemang för 3G-kommunikation.

        6.       Ekonomi.

Kassören Rolf Strand lämnade rapport. Den ekonomiska ställningen är god.

RS och IÖ slutför redovisningen inför årsmötet.

        7.       Kursverksamheten

·        Beläggningen på grundkurserna är god. EN överlämnade statistik över kursverksamheten under 2007 och våren 2008. Efterfrågan på bildbehandlingskurser är mycket stor, men vi saknar cirkelledare för att kunna svara mot behovet.

        8.       Övriga frågor

Årsmöte

·        Tidpunkt: onsdag 2 april kl. 13.00. OBS! Nytt datum.

·        Lokal: LH undersöker om vi kan hyra lokal i Folkets Hus, Hallunda

·        Ekonomisk rapport och budget: RS med hjälp av IÖ

·        Verksamhetsberättelse: KL och BG

·        Verksamhetsplan: KL och BG

·        Kallelse med dagordning: BG och KL. E-postdistribution EN, hemsida BG.

         9.      Nästa möte den 14 mars 2008 kl. 10.00

 

10.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

 Kurt Lundström                                 Lars Hallgren
sekreterare                                         ordförande