Styrelsemöte 2008-03-14

 
 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:         Kansliet Subtopia

 

Ordförande

 

Lars Hallgren (LH)

Närvarande

Vice ordf

 

Bengt Gulin (BG)

Närvarande

Kassör

 

Rolf Strand (RS)

Ej närvarande

Sekreterare

 

Kurt Lundström (KL)

Närvarande

Ledamot

 

Lars Erik Sjölund (LES)

Närvarande

Suppleant

 

Olle Bengtsson (OB)

Närvarande

Adjungerad

 

Eva Nylund (EN)

Närvarande

Adjungerad

 

Rune Tungström (RT)

Närvarande

Revisor

 

Ingmar Östberg (IÖ)

Närvarande

Adjungerad

 

Bengt Söderström (BS)

Närvarande

Adjungerad

 

Gunilla Herkevall (GH)

Närvarande

Före mötet togs en promenad till kurslokalen där vi såg en DVD om vår kursverksamhet filmad av Lars Hallgren. Bra jobbat.

 Därefter tillbaks till kansliet och styrelsemötet.

  

1.      Ordförande LH öppnade mötet.

2.      Dagordningen godkändes

        3.       KL valdes till protokollförare

        4.      Föregående mötesprotokoll godkändes

5.      Skrivelser och rapporter

Följande rapporterades:

·       Uppdraget från förra mötet att kontakta Missionskyrkan kvarstår.

·       Samarbetsprojektet med Botkyrka Kommuns Vård- och omsorgsförvaltning (VOF) fortskrider enligt planerna. Närmast är en träff för äldre boende inom Tullinge planerad i slutet av mars på Kärsdala äldreboende.

·       ABF har inbjudit SNB till invigning av deras nya lokaler i Hallunda den 14 mars kl 13.00. Beslutades att RT representerar styrelsen.

·       Ytterligare 2 abonnemang för 3G-kommunikation har anskaffats.

         6.      Ekonomi.

LH meddelade att kassören Rolf Strand fått förhinder att närvara.

·       LH överlämnade ekonomisk rapport per den 11 mars 2008. Den ekonomiska ställningen är god. Ett antal frågor uppstod som skall behandlas vid nästa styrelsemöte.

·       Styrelsens redovisningshandlingar inför årsmötet:

o      Verksamhetsberättelse klar

o      Balans- och resultaträkningarna klara

o      Verksamhetsplan 2008 i det närmaste klar, KL kompletterar.

        7.      Kursverksamheten 
               EN lämnade en översiktlig rapport.

      8.      Övriga frågor

·       Alby IF har planer att flytta till andra lokaler. RT fick i uppdrag att kontakt ordföranden för besked om vad som gäller för SNB:s kansli.

·       Försäkringsläget för SNB:s utrustningar som förvaras i funktionärers hem ska undersökas.

·       EN fick i uppdrag att göra en förteckning över vilka aktiva funktionärer som har rätt att skriva upp förtäring i restaurangen i anslutning till verksamhet för SNB:s räkning.

      9.     Nästa möte den 28 mars 2008 kl. 13.00

Följande punkter ska behandlas:

·       Verksamhetsplan för år 2008 ska beslutas för presentation till årsmötet

·       Budget för år 2008 beslutas för presentation till årsmötet

·       Förteckning ska upprättas över föreningens inventarier. I denna ska anges var utrustningen finns och i förekommande fall av vem utrustningen disponeras. Förteckningen ska fortlöpande uppdateras.

·       Regler för attesträtter vid inköp samt beloppsgränser fastställas

·       Likvida medel placeras på räntebärande konto

·       Projektmedel ska läggas upp på eget konto i bokföringen

 

 10.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Kurt Lundström                           Lars Hallgren
sekreterare                                 ordförande