Styrelsemöte 2008-05-09

Protokoll SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:           Kansliet Subtopia

 

Ordförande

 

Lars Hallgren (LH)

Närvarande

Vice ordf

 

Bengt Gulin (BG)

Närvarande

Kassör

 

Rolf Strand (RS)

Närvarande

Sekreterare

 

Kurt Lundström (KL)

Närvarande

Suppleant

 

Olle Bengtsson (OB)

Närvarande

Adjungerad

 

Eva Nylund (EN)

Närvarande

Adjungerad

 

Rune Tungström (RT)

Närvarande

Revisor

 

Ingmar Östberg (IÖ)

Närvarande

Suppleant

 

Bengt Söderström (BS)

Närvarande

Suppleant

 

Gunilla Herkevall (GH)

Närvarande

 

1.       Ordförande LH öppnade mötet.

 2.       Dagordningen godkändes

         3.        KL valdes till protokollförare

         4.       Protokoll från styrelsemötet 2008-03-28 och konstituerande möte 2008-04-02 lades med godkännande till handlingarna.

 5.       Skrivelser och rapporter

     Förslag till Bidragsansökan att lämnas in till Kultur- och fritidsnämnden senast den 15 maj 2008 presenterades, godkändes och
    
undertecknades av LH. Eva administrerar inlämnandet kompletterad med begärda bilagor.

1.      Förslag till Bidragsansökan att lämnas in till Kultur- och fritidsnämnden senast den 15 maj 2008 presenterades, godkändes och undertecknades av LH. Eva administrerar inlämnandet kompletterad med begärda bilagor.

2.      Samarbetsprojektet med Botkyrka Kommuns Vård- och omsorgsförvaltning (VOF) har resulterat i inbokade informationsträffar på Kärsdala äldreboende den 16, 23 och 30 maj.

3.      Representanter från VOF, Lisbeth Holmström och Cecilia Erkstam, besökte SNB:s kansli den 30 april med anledning av det utbetalda projektbidraget. Syftet var att utvärdera hur föreningen lyckats leva upp till beskrivningen i projektplanen. SNB:s aktiviteter presenterades. Mötet var givande och konstruktivt. Nytt möte avtalades till den 12 maj 2008.

4.      BG, EN och KL besökte den 23 april representanter från Missionskyrkan i Tumba, vilka önskar att inleda ett samarbete med SNB. Ytterligare kontakter är inplanerade för samordnade aktiviteter.

       6.       Ekonomi.

Botkyrka Kommun har enligt avtalet som bidragsgivare full rätt att när som helst begära full insyn i föreningens bokföring och kassaförvaltning. Verksamheten och ekonomin är hela styrelsens ansvar.

Följande beslutades:

1.      att högre krav skulle ställas på kassaredovisning och bokföring avseende kontoplan, verifikationslista och inventarieförteckning.

2.      att en detaljerad attestordning skulle upprättas

BG, RS, BS och IÖ gavs i uppdrag att utarbeta förslag till nästa styrelsemöte.

 

7.       Kursverksamheten

EN lämnade en översiktlig rapport.

        8.       Övriga frågor

1.      Beslutades att SNB bokar plats till Botkyrkadagen (sent augusti eller tidigt i september). Frågan tas upp med BK vid mötet den 12 maj i syfte att boka plats. Eva tar även kontakt med ABF för eventuell samverkan.  

2.      Beslutades att Loftet bokas till den 19 september 2008 för en liknande informationsträff som förra året.

3.      Beslutades att intensifiera SNB:s marknadsföring. OB, GH tillsammans med EN, BG och KL skulle fokusera på en plan när det gäller annonsering, marknadsföring i kontakterna med kommunen, biblioteken, ABF, etc. samt formulera ett informativt program för SNB:s olika aktiviteter. I fokus även hur medlemmarna informeras direkt per mail och via hemsidan.

 

        9.      Nästa möte den 5 juni 2008 kl. 10.00

 

10.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Kurt Lundström                                 Lars Hallgren

sekreterare                                       ordförande