Styrelsemöte 2008-08-22

 

Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:            Kansliet Subtopia

                                                        

Ordförande                   Lars Hallgren (LH)

                                                         Avsade sig ordförandeskapet, överlämnade klubban till Bengt

                                                         Gulin och lämnade lokalen efter att BG tackat för LH:s insatser.    

 

Vice ordf.

Bengt Gulin (BG)

Närvarande

Kassör

Rolf Strand (RS)

Närvarande

Sekreterare

Kurt Lundström (KL)

Närvarande

Ledamot

Lars Erik Sjölund (LES)

Ej närvarande

Suppleant

Olle Bengtsson (OB)

Närvarande

Adjungerad

Eva Nylund (EN)

Närvarande

Adjungerad

Rune Tungström (RT)

Närvarande

Suppleant

Bengt Söderström (BS)

Ej närvarande

Suppleant

Gunilla Herkevall (GH)

Ej närvarande

 

1.       BG öppnade mötet.
Beslutades att

·        fram till nästa årsmöte år 2009 utse BG som föreningens ordförande

·        snarast kalla till ett konstituerande styrelsemöte för att besluta om teckningsrätter.

2.       Dagordningen godkändes.

                3.       KL valdes till protokollförare.

                4.       Protokoll från föregående styrelsemöte lades med godkännande till handlingarna.

5.       Skrivelser och rapporter.

·    Inventarielistan. OB rapporterade att listan numera är klar men att den behöver  fortlöpande uppdateras. Uppdrogs åt EN och KL att åtgärda samt att bevaka detta.  

·    Botkyrkafixaren. EN rapporterade att Botkyrkafixaren, som är anställd av Vård- och omsorgsförvaltningen för att hjälpa till inom anhörigcentralen, begärt att få delta på Loftet den 19 sept. för att kort berätta om verksamheten. Beslutades att han får erbjudandet att delta.

 

6.       Utåtriktad verksamhet.

·    Fredagen den 5 september 2008 anordnas Öppet hus i Tullinge Bibliotek. Administreras av EN, BG, LES, KL. Beslutades låta trycka upp en A4 affisch hos Kommunens tryckeri.

·    Lördagen den 6 september 2008 anordnas Föreningsdagen av Tumba Medborgarkontor. Beslutades att föreningen deltar och förberedelserna administreras av EN, BG, RT, KL.

·    Söndagen den 7 september 2008 anordnas Botkyrkadagen på Hågelby. Beslutades att föreningen deltar och förberedelserna administreras av EN, BG, LES, KL.

·    Fredagen den 19 september 2008 anordnar SeniorNet Botkyrka motsvarande Data- och IT träff på Loftet, Subtopia som förra året. Beslutades att inbjuda politiker från kommunen samt representant från ABF och från SeniorNet centralt som talare. I övrigt uppdrogs fortsatta förberedelser till EN, BG, LES, KL.

·    Onsdagen den 24 september 2008 anordnar Botkyrka Kommun Utställning/Seminarier på temat ”Vardagssäkerhet för äldre” i Hallunda Folkets Hus. Beslutades att SNB deltar och att OB, GH, EN, BG, LES administrerar vår medverkan.

 

7.       Hemsidan och övrig PR.          

·    Kontakterna med Henrik Lejervik och Simon Larsson resulterade i en offert som BG fick från Simon. Beslutades att anta erbjudandet inom de ramar som angivits för hemsidans utformning. Se bifogade offert.

     8.  Ekonomi.

·    RS rapporterade att kassasituationen var per dagens datum 55 790 kronor varav 40 000 kronor reserverats för det med kommunen pågående projektet. RS efterlyste tydligare kontering av personen som utfört inköpet.

                9.  Kursverksamheten.

·    EN lämnade en översiktlig rapport över kursverksamheten som helhet.

·    KL fick uppdraget inköpa en kartong om 30 pärmar samt register till kursen ”Klicka för Kunskap”. Kommunens tryckeri skulle få uppdraget att kopiera och montera ihop samtliga pärmar. Beslutades att inköpen kunde ske inom samma ramar som gällde motsvarande beställning som skedde i januari vid kursperiodens början. Priset per pärm skulle vara oförändrat 150 kronor till kursdeltagarna.

 

10.   Övriga frågor.

Inga övriga frågor rapporterades

11.   Nästa möte den 19 september 2008 kl. 10.00

 

12.   Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Kurt Lundström                                                                                              Bengt Gulin
sekreterare                                                                                                      ordförande