Styrelsemöte 2008-11-05

Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:           Kansliet Subtopia

 

Ordförande

Bengt Gulin (BG)

Vice ordförande

Lars Erik Sjölund (LES)

Kassör

Rolf Strand (RS)

Sekreterare

Kurt Lundström (KL)

Ledamot

Olle Bengtsson (OB)

Adjungerad

Eva Nylund (EN)

Adjungerad

Rune Tungström (RT)

Suppleant

Bengt Söderström (BS)

Suppleant

Gunilla Herkevall (GH)

Revisor

Ingmar Östberg (IÖ)

      1.       BG öppnade mötet.

2.       Dagordningen godkändes.

      3.        KL valdes till protokollförare.

      4.       Protokoll från föregående styrelsemöte lades med godkännande till handlingarna.

5.       Skrivelser och rapporter

·        Informationsmötet på Loftet, Subtopia den 19 september utföll till belåtenhet med stor anslutning vilket resulterade i ett antal nya medlemmar.

·        Seniorsurfen hölls i år den 10 oktober på biblioteken i Hallunda, Tullinge, Tumba och Salem. Anslutningen sämre än väntat utom i Salem, vilket indikerade att affischeringen borde göras bättre nästa år. Det räcker inte att sända ut information via e-post och kommunens olika hemsidor.

·        Projektet Vård och omsorg – mobil verksamhet. Ett stort antal träffar har ägt rum under våren på Kärsdala äldreboende, träffar som sedan under hösten fortsatte på Tullinge bibliotek. En uppskattad aktivitet som dragit en stor publik.

      6.       Balans- och resultaträkningarna presenterades. Likviditeten är god.

·        Detta ger utrymme för förnyelse och utökning av datorutrustningar. Uppdrogs åt en kommitté (BG, LES, BS och KL) att utvärdera offerter som inkommit.

·        Beslutades att handledarna och styrelsemedlemmar har rätt att erhålla reseersättning (milersättning enl. statliga normer) i samband med förrättningar för SNB:s räkning.

 

7.       Kursverksamheten. Styrelsen deltog vid handledarmötet tidigare under dagen då vårens program för kurslokalen i Alby och för Tullinge bibliotek diskuterades och handledare utsågs.

 

8.       Övriga frågor. OB rapporterade om arbetet med hemsidan. Han fick i uppdrag att fortsätta arbetet med webbdesignern enligt erhållna direktiv i syfte att avsluta ärendet.

      9.       Nästa möte - den 3 december 2008 kl. 13.00 på kansliet       

                                                                                                                                         

10.   Ordföranden tackade för konstruktiva diskussioner och förklarade mötet avslutat.

 

Kurt Lundström                                             Bengt Gulin
sekreterare                                                   ordförande