Styrelsemöte 2008-12-03

 
 

Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 Lokal:           Kansliet Subtopia

 Närvarande:

Ordförande

Bengt Gulin (BG)

Vice ordförande

Lars Erik Sjölund (LES)

Kassör

Rolf Strand (RS)

Sekreterare

Kurt Lundström (KL)

Adjungerad

Eva Nylund (EN)

Adjungerad

Rune Tungström (RT)

Suppleant

Bengt Söderström (BS)

      1.       BG öppnade mötet.

      2.       Dagordningen godkändes.

      3.        KL valdes till protokollförare.

      4.       Protokoll från föregående styrelsemöte lades med godkännande till handlingarna.

      5.       Skrivelser och rapporter

·        KL presenterade den skrivelse som SNB sänt till Vård- och omsorg av den 28 november med rapport hur samarbetet utvecklats. Nytt möte har avtalats att ske den 12 december på Tullinge bibliotek för att formulera hur kommande samverkan kan utformas.

·        På förfrågan från Anhörig-äldrecentralen att hålla en presentation/föredrag i deras lokal den 17 februari 2009 (kl 13-15) beslutades att SNB skulle svara ja på deras begäran.

·        Kultur- och fritidsförvaltningen i Salem har begärt att få en presentation i deras bibliotek den 12 januari 2009 av SNB. Beslutades att svara ja på deras begäran.

·        ABF har gjort en förfrågan om datakurs för LO-medlemmar på kvällstid i våra lokaler. Uppdrogs åt KL att utreda förutsättningarna närmare.

·        BG informerade att Assyriska Kulturföreningen hyrt vår lokal lördagen den 13 december.

·        Kurslokalen har fått en genomgripande städning och utrangerat material har förts bort.

 

6.       Balans- och resultaträkningarna presenterades. Likviditeten är god.

·        Efter genomgång av beräknat kassaflöde beslutades att inköpa datautrustning enligt inkommen offert. Uppdrogs åt BG att genomföra inköpet vilket innebär att äldre datorer kommer att utrangeras samt att investeringen belastar innevarande bokföringsår.

 

7.       Kursverksamheten. Styrelsen diskuterade olika alternativ bl.a. ”Öppet Hus” på olika områden inom kommunen.

 

8.       Övriga frågor. Cirkelledarna har fått inbjudan till ABF:s julbuffé i X-center i Tumba den 18 december kl 18.00.

      9.       Nästa möte - den 14 januari 2009 kl 13.00 på kansliet.

                                                                                                                                        

10.   Ordföranden tackade för konstruktiva diskussioner, förklarade mötet avslutat och önskade deltagarna en God Jul och
Ett Gott Nytt År.

 

Kurt Lundström                                                                          Bengt Gulin
sekreterare                                                                                ordförande