Verksamhetsberättelse 2007

 

SeniorNet Botkyrka bildades onsdagen den 10 oktober 2001 i Alby bibliotek.
Antalet medlemmar har ökat år från år och utvecklats enligt följande:

2001=9 st    2002=33 st     2003=59 st     2004=67 st     2005=68 st    2006=16 st     2007= 92 st

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande               Lars Hallgren

Vice ordförande      Bengt Gulin

Kassör                     Rolf Strand

Sekreterare             Kurt Lundström

Ledamot                  Lars Erik Sjölund

Suppleanter            Maarja Joandi
                                  Olle Bengtsson

Adjungerade           Eva Nylund, kursadminstratör
                                   Rune Tungström, studierepresentant

Revisor                      Ingmar Östberg

Revisorsuppleant   Rune Tungström

Valberedning           Eva Nylund
                                   Heikki Nieminen

 

Under året genomförda möten

Protokollförda möten

Till årsmötet som genomfördes den 22 mars 2007 hade 23 medlemmar hörsammat kallelsen. Styrelsen höll samma dag konstituerande möte. Utöver dessa möten har styrelsen under året hållit 8 protokollförda möten och haft 3 informella träffar som inte protokollförts.

Flera ej protokollförda möten har ägt rum om projektsamarbete med Botkyrka Kommun (BK)

Samarbetet som SeniorNet Botkyrka (SNB) inledde år 2006 med BK och som bland annat resulterade i 14.000 kr i bidrag till hyran under 2007 har ytterligare utvecklats på ett positivt sätt. I april överlämnade styrelsen ett projektförslag om att ytterligare fördjupa samarbetet i IT- och datafrågor. Detta resulterade i att kommunen tillsatte en arbetsgrupp som därefter skött kontakterna med en kommitté som SNB:s styrelse tillsatt. Kommittén består av Kurt Lundström (KL), Lars Erik Sjölund (LES) och Bengt Gulin (BG). De har haft ett antal möten med arbetsgruppen. De har även organiserat ett gemensamt besök i Sollentuna och Bromma kommuner för studier av deras data och It-verksamhet. Utöver detta har ett antal formella och informella träffar ägt rum med politiker och tjänstemän i syfte att marknadsföra SNB och dess betydelse för äldre inom kommunen.

Det utökade samarbetet har lett till att BK i december betalade ut från Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) 83.000 kronor och att Kultur- och fritidsförvaltningen (KOF) tog ett beslut att höja ersättningen till 20.000 kronor.

I SNB:s verksamhetsplan för år 2008 beskrivs hur bidragen från VOF kommer att används inom ramen för det med kommunen startade gemensamma projektet.

Övriga möten

  • Informationsträff på Loftet den 21 september samlade ca 50 intresserade åhörare.

  • Seniorsufdag 10 oktober genomfördes på ett lyckat sätt i samarbete med biblioteken i Tullinge, Tumba och Hallunda, där många intresserade kunde testa datorer och ställa frågor.

  • BG och KL har deltagit vid informationsträff arrangerad av SeniorNet Sweden i Stockholm den 19 november

Utbildning av fler handledare

För att möta den ökade efterfrågan på våra cirklar har 10 st av våra medlemmar/funktionärer under hösten deltagit i en kurs för både nuvarande och blivande handledare. Detta har skett i samarbete med ABF som tillhandahöll kursledare samt även stod för hela kostnaden. Ett stort tack till ABF.
 
 
Kansli/kurslokal
  • Alby IF har även detta verksamhetsår generöst upplåtit sin klubblokal för våra styrelsemöten, där vi har en dator och skrivare med fax installerad. Det finns risk för att vi förlorar den här möjligheten eftersom Alby IF har planer på att flytta sitt kontor.

  • Vi hyr vår utbildningslokal på 32 kvm i det nedlagda Alby gymnasium, beläget alldeles bakom Subtopia. Vår hyresvärd är det av Botkyrka kommun ägda bolaget Upplev Botkyrka AB. Vi hoppas på fortsatt avtal.

Försäkringar

Föreningens inventarier är försäkrade i if.Kursverksamheten 2007

Underlaget har varit grundkurs1 och grundkurs2 i Windows, Internet samt Office-programmen Word och Excel samt även bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop Elements. Under året har den av SeniorNet framtagna CD-skivan ”Klicka för Kunskap” mer och mer börjat användas i cirkelverksamheten. Den behandlar följande områden: Windows, Word, Internet och E-post.

Cirkelverksamheten som har skett i samarbete med ABF har fungerat bra och vi hoppas på fortsatt samverkan.

Handledare har varit: Björn Grönroos, Lars Erik Sjölund, Ann-Mari Sjöberg, Rune Tungström, Bengt Gulin.

  • Under våren hölls 15 kurser med 88 kursdeltagare

  • Under hösten hölls 11 kurser med 69 kursdeltagare

  • Ett gäng Photoshop-entusiaster har träffats varje vecka under båda terminerna. 9 deltagare.

Björn och Bengt har generöst både på distans och på plats löst ett flertal datorproblem för våra medlemmar.

 

Maskinparken

Under året har inköpts 10 ”platt”-skärmar för att byta ut de gamla skärmarna.

I kurslokalen har vi nu 8 elevdatorer och en lärardator som alla kör Windows XP med ansluten videoprojektor samt 2 skrivare varav en är färgskrivare.

Datorproblem, underhåll och utveckling av datorerna har Bengt Gulin och Björn Grönroos gjort.Den ekonomiska ställningen framgår av balans- och resultaträkningar. Styrelsen föreslår att årets överskott överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att ingen årsavgift till SeniorNet Botkyrka skall tas ut.

 
Styrelsen framför sitt varma tack till alla och envar som bidragit till att verksamheten fungerat väl och utvecklats under året.

Vi ser fram mot att även år 2008 kunna fortsätta verksamheten i egen regi i egen lokal, som vi disponerar fullt ut.

Alby i mars 2008

Lars Hallgren                 Lars Erik Sjölund                 Rolf Strand                Bengt Gulin                         Kurt Lundström