Årsmöte 2009-03-25


SeniorNet Botkyrkas Årsmötesprotokoll - 2009-03-25


Lokal:           ABFs lokal i anslutning till Hallunda Folkets Hus

 

Närvarande:

Bengt Gulin, Lars Erik Sjölund, Gunilla Herkevall, Bengt Söderström, Sune Nilsson, Dini Lindström, Kurt Lundström, Ingmar Östberg, Rune Tungström, Eva Nylund, Heikki Nieminen, Olle Bengtsson, Anita Toropainen, Maarja Joandi, Gunnel Lundström, Per Jansson, Ulla Berglund, Inger Aldervall, Hanseric Aldervall, May Lindström, Nils Junker, Sven Ekblom, Gerd Schelin, Gary Hjelm, Leif Löfgren

 

1.      Föreningens ordförande, Bengt Gulin, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.      Till ordförande för mötet valdes Bengt Söderström och till sekreterare Kurt Lundström

3.      Till justeringsmän och rösträknare valdes Rune Tungström och Heikki Nieminen att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

4.      Röstlängd upprättades och godkändes. Den utgjordes av närvarolista som samtliga undertecknade.

5.      Fastställdes att årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.

6.      Den föreslagna dagordningen fastställdes.

7.      Bengt Gulin föredrog årsberättelse och årsredovisning.

8.      Revisor Ingmar Östberg föredrog revisionsberättelsen.

9.      Fastställdes resultat- och balansräkning

10.  Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen

11.  Beslutades godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition och att förlusten balanseras i ny räkning.   

12.  Verksamhetsplan och budgetförslag föredrogs, varefter årsmötet godkände både verksamhetsplan och budget.

13.  Årsavgiften till SeniorNet Sweden är för närvarande 200 kronor. Beslutades dels att ingen avgift skall tas ut till SeniorNet Botkyrka dels om oförändrade kursavgifter.  

14.  Arvoden till styrelsen och kursledarna beslutades till 999 kronor per år.

15.  Antalet styrelseledamöter beslutades oförändrat fem personer och suppleanterna två personer.

16.  Lars Erik Sjölund valdes till ordförande för ett år till 2010.

17.   Som ordinarie ledamöter valdes på två år till 2011: Kurt Lundström, Sune Nilsson,

Som ordinarie ledamot på ett år till 2010: Dini Lindström,

Bengt Gulin kvarstår som ordinarie ledamot då hans mandatperiod utgår 2010.

Som styrelsesuppleanter omvaldes till 2010, Bengt Söderström, Gunilla Herkevall.

18.  Till revisor omvaldes Ingmar Östberg till 2010 och som revisorsuppleant omvaldes Rune Tungström till 2010.

19.  Till valberedning valdes Rune Tungström (sammankallande) och Eva Nylund.

20.  Inga motioner hade inlämnats till styrelsen inför årsmötet.

21.  Inga övriga frågor anmäldes när ordföranden förklarade ordet fritt.

22.  Mötesordföranden förklarade därefter förhandlingarna avslutade. 

 

………………………………………                           ………………………………………

Kurt Lundström, mötessekreterare                                   Bengt Söderström, mötesordförande 

 

 

Justeras: ………………………                                     …………………………

Heikki Nieminen                                        Rune Tungström