Kallelse årsmöte 2009-03-25


(Daterad 2009-02-23)

SeniorNet Botkyrka

Kallelse till årsmöte onsdagen den 25 mars 2009, kl.1300, ABFs lokaler i Hallunda, lokal Magne

 

Motioner skall tillställas styrelsen senast den 10 mars 2009

Förslag till dagordning

    1.        Mötet öppnas

    2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet

    3.       Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokoll

    4.       Upprättande och godkännande av röstlängd

    5.        Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst

    6.    Fastställande av dagordning

    7.    Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning

    8.    Föredragning av revisionsberättelse

    9.    Fastställande av balans- och resultaträkning

    10.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

    11.    Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag

    12.    Årsmötets godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag

    13.    Beslut om klubbens årsavgift och kursavgifter för det nya verksamhetsåret.

    14.    Beslut om arvoden och övriga ersättningar.

    15.    Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

    16.    Val av ordförande

    17.    Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

    18.    Val av revisor och revisorssuppleant

    19.    Val av valberedning, två personer varav en sammankallande

    20.    Motioner. Tillställs styrelsen senast två veckor före mötet.

    21.    Övriga frågor

    22.    Mötet avslutas