Konstituerande möte 2009-03-25


SeniorNet Botkyrka (SNB)

 

 

Lokal:            ABF: s lokal i anslutning till Hallunda Folkets Hus

 

Styrelsens sammansättning enligt årsmötets beslut 2009-03-25.

                     

Ordförande                         Lars Erik Sjölund (LES)      Närvarande

                                            Bengt Gulin (BG)                Närvarande

                                            Sune Nilsson (SN)              Närvarande

                                            Kurt Lundström (KL)          Närvarande

                                            Dini Lindström (DN)           Närvarande

Suppleant                           Gunilla Herkevall                 Närvarande

Suppleant                           Bengt Söderström              Närvarande

 

 

1.        Ordförande (LES) öppnade mötet.

 

2.        Dagordningen godkändes.

 

3.         (KL) valdes till protokollförare.

 

4.        Konstituerande av styrelse.

Årsmötet 2009-03-25 hade beslutat styrelsens sammansättning. Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:

Lars Erik Sjölund ordförande för ett år enligt årsmötesbeslut.
Bengt Gulin utsedd till kassör.
Kurt Lundström utsedd till sekreterare.
Sune Nilsson utsedd till ledamot.

Dini Lindström utsedd till ledamot.

Gunilla Herkevall och Bengt Söderström utsågs till suppleanter för ett år enligt årsmötets beslut.

 

5.        Val av firmatecknare

Beslutades att ordföranden Lars Erik Sjölund och kassören Bengt Gulin tecknar föreningen var för sig.

 

6.        Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

 

7.        Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

 

Kurt Lundström                                  Lars Erik Sjölund

sekreterare                                         ordförande