Resultat- och balansräkning 2008


Verksamhetsåret 2008-01-01 - 2008-12-31

RESULTATRÄKNING
KOSTNADER


INTÄKTER


2008 2007

2008 2007
Kursmaterial 16 515 4 006
Kursavgifter 77 450 65 215
Ersättningar 8 492 625
Bidrag Botkyrka kom 103 000 14 252
Lokalhyra 24 480 16 120
Bidrag ABF 14 550 13 975
Datorkostnader 89 975 26 270
Medl.avg SNSw 18 900 15 500
Kontorsmaterial 16 272 11 883
Kursmaterial 13 900 2 660
Tele/bredband 10 522 5 571
Övrigt 200 398
Annonser 939 7 416Reklamtrycksaker 525 0Facklitteratur 5 126 3 737Porto pg-avgifter 1 787 455Möteskostnader 2 260 0Lokaltillbehör 1 009 0Förbrukningsinventarier 4 277 0Resor 9 312 3 220Försäkringar 1 893 2 029Licenser 9 420 550Medl.avg styrelsen 1 400 400Övrigt 4 918 6 247Hemsidan 4 380 0Avskrivningar 20 377 13 585Årets resultat -5 879 9 886Summa: 228 000 112 000
Summa: 228 000 112 000
BALANSRÄKNING


TILLGÅNGAR 2008 2007
SKULDER 2008 2007
Plusgiro 83 530 93 433
Levarantörsskulder 77 660 0
Inventarier 50 377 40 754
Interimsskulder 10 938 83 000
Balanserat resultat 51 188 41 301
Årets resultat -5 879 9 886
Summa: 133 907 134 187
Summa: 133 907 134 187