Revisionsberättelse 2008


REVISIONSBERÄTTELSE - SENIORNET BOTKYRKA

Jag har granskat föreningens räkenskaper och styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret = kalenderåret 2008 samt tagit del av protokoll från styrelsens sammanträden. Under revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, föreningens bokföring eller förvaltning i övrigt.

 
Jag tillstyrker därför
    
att resultaträkningen och balansräkningen pr 081231 fastställes
    
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2008
 
Tullinge i mars 2009
 
Ingmar Östberg
Revisor