Styrelsemöte 2009-04-15


Protokoll SeniorNet Botkyrka (SNB)

       Lokal:     ”Himmelriket”  Subtopia

  

Ordförande

Lars Erik Sjölund (LES)

Kassör

Bengt Gulin (BG)

Sekreterare

Kurt Lundström (KL)

Ledamot

Sune Nilsson (SN)

Ledamot

Dini Lindström (DL)

Suppleant

Gunilla Herkevall (GH),  

Suppleant

Bengt Söderström (BS) ej närvarande

Revisor

Ingmar Östberg (IÖ) ej närvarande

Adjungerad

Eva Nylund (EN)

Revisor suppleant

Rune Tungström (RT)

 

 

1.     LES öppnade mötet.

2.     Dagordningen godkändes.

 

3.     KL valdes till protokollförare.

 

4.     Protokoll från årsmötet den 25 mars 2009 och konstituerande styrelsemöte samma dag föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

 

5.     Skrivelser och rapporter

·        RT rapporterade från möte som han deltagit i med anledning av Subtopias planer på ny markplanering vid uppfarten till entrén och förbättring av utrymmet för parkeringsplatser. En arkitekt har fått i uppdrag att utforma ett förslag för senare presentation.

·        BG och EN presenterade ifylld blankett avseende föreningsinformation för att undertecknas och insändas till Botkyrka Kommun. Godkändes.

·        BG och KL presenterade förslag till ansökan om föreningsbidrag att inlämnas till Botkyrka Kommun. Godkändes. BG och KL fick i uppdrag att handlägga ärendet.

·        SeniorNet Sweden håller årsmöte den 23 april 2009 i Stockholm. BG och DL samt eventuellt RT kommer att representera klubben. Beslutades stödja motionen om höjd medlemsavgift till 250 kronor per år.

·        Klubben hade fått två utbildningsskivor i DVD-format. Uppdrogs åt RT att utvärdera samt rapportera vid nästa styrelsemöte.

·        BG och KL rapporterade från ett välbesökt möte i Kulturskolans lokal, Subtopia, den 8 april. Arrangör var Albyföreningsrådet med stöd av Albyområdesgrupp för att diskutera samverkan mellan föreningarna för att på ett positivt sätt kunna påverka sin omgivning. På en konkret förfrågan framförde BG och KL att SNB gärna ställer utbildningsresurser till förfogande när det gäller att förmedla data och it kunskap.

o       Vid mötet den 8 april bestämdes därför att parterna vid nästa sammankomst den 22 april kl 19.00 skulle diskutera lämpliga former med tanke på att undervisning och dokumentation presenteras på svenska.

o       Ett preliminärt förslag var att SNB skulle ställa lokal och handledare till förfogande för en nybörjarkurs. Övriga föreningar skulle mobilisera 7-8 elever och en ”assistent” med viss datorkunskap och som klarar aktuellt arabiskt språk. Därefter skulle former och villkor diskuteras.  

·        Styrelsen beslutade att närmare utreda förutsättningarna. BG och LES samt i mån av möjlighet även SN skulle delta den 22 april. Rapport till styrelsen vid nästa möte. 

 

6.     Ekonomi

·        BG lämnade rapport över balans – och resultaträkning. Ekonomiska ställningen är god. Rapporten godkändes.

 

7.     Kursverksamheten.

·        Rapporterades att SN kommit igång med nybörjarkurser i SNB:s regi den 24 mars 2009. KL har deltagit och uttryckte sig positivt om kursens utformning.

·        LES rapporterade om sina kurser samt om den kurs som han håller för LO-medlemmar i samarbete med ABF. Fungerar enligt planerna.

·        BG, LES och KL rapporterade från ”Fredagsträffarna i Tullinge”. Fortsatt god utveckling.

·        SN kommer att sända förslag till BG, LES och KL på kursutformning enligt hans koncept för olika nivåer: Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3, Nivå 4. Förslaget ska utgöra underlag för diskussion kring hela kursutbudets utformning för beslut vid nästa styrelsemöte.

 

8.     Övriga frågor

·        KL presenterade ett förslag till informationsblad för kommentarer att returneras till KL. Uppdrogs till KL att beställa tryck hos Botkyrka Kommuns tryckeri när förslaget färdigställts.

·        Handledarmöte beslutades äga rum onsdagen den 13 maj 2009 kl. 11.00 på kansliet.

 

9.     Nästa styrelsemöten

·        Onsdagen den 13 maj 2009 kl 13.00 efter att handledarmötet genomförts.

 

10.                         Ordföranden tackade för konstruktiva diskussioner och förklarade mötet avslutat.

 

 

Kurt Lundström                                                                                  Lars Erik Sjölund

sekreterare                                                                                                   ordförande