Styrelsemöte 2009-01-14


 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 

Lokal:           Kansliet Subtopia

Närvarande:

Ordförande

Bengt Gulin (BG)

Vice ordförande

Lars Erik Sjölund (LES)

Kassör

Rolf Strand (RS)

Sekreterare

Kurt Lundström (KL)

Adjungerad

Eva Nylund (EN)

Ledamot

Olle Bengtsson (OB)

Revisor

Ingmar Östberg (IÖ)

Suppleant

Gunilla Herkevall (GH)

Suppleant

Bengt Söderström (BS)

Inbjuden

Rolf Runberg (RR)

 

1.       BG öppnade mötet.

2.       Dagordningen godkändes.

        3.        KL valdes till protokollförare.

        4.       Protokoll från föregående styrelsemöte lades med godkännande till handlingarna.

5.       Skrivelser och rapporter

·        BG presenterade skrivelse från vår hyresvärd Upplev Botkyrka AB (dotter­bolag till Botkyrka Kommun) med begäran om godkännande att hyres­avtalet transporteras till kommunens nya bolag, Upplev Botkyrka AB (samma namn) med nytt organisationsnummer 556767-7876. Avtalet förblir i övrigt oförändrat.

·        Bekräftelse om beviljat bidrag för år 2009 på 28 000 kronor har inkommit från Botkyrka Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen. Beloppet kommer att utbetalas med 7 000 kronor per kvartal.  

·        Två möten har hållits med Kultur- och fritidsförvaltningen i Salems kommun som undersöker möjligheterna att starta ett datortek under hösten 2009.  

·        GH hade utarbetat ett förslag till ny hemsida som bygger på Google Sites. Beslutades jobba vidare med det förslaget samt avsluta samarbetet med Simon Larsson. GH utsågs till hemsidesansvarig med OB som medhjälpare.

·        BG informerade att han fullgjort uppdraget att inköpa resterande antal datorer med kringutrustning. Anpassning till kurslokalen pågår.

·        BG informerade om att han börjat ta över bokföringen från RS som önskar trappa ner. Alla räkningar, kvitton, etc. skall i fortsättningen skickas till BG.

·        Kallelse har inkommit till upptaktsmöte på SeniorNet Swedens kansli den 15 januari för Seniorsurf onsdagen den 14 oktober 2009. KL deltar. OB utsågs att under året vara SNB:s kontaktperson i seniorsurffrågan.

 

6.       Balans- och resultaträkningarna för 2008 presenterades.

·        IÖ och BG fick uppdraget att sammanställa bokslutet för verksamhetsåret 2008.

·        Uppdrogs åt IÖ och BG att baserat på bokslutet även ta fram en kassaflödes­analys som periodiseras per månad för verksamheten 2009.

 

7.       Kursverksamheten.

·        EN överlämnade en sammanställning över hittills i år registrerade 44 st kursdeltagare, 9 st kurser och 8st engagerade handledare och 13 st assistenter. Intäkter på hittills gjorda anmälningar utgör ca 17 000 kronor Fler anmälningar till nya kurser kan förväntas. Rapporten godkändes

·        Uppdrogs åt LES att be handledaren Rolf Garneij att ta på sig hålla en enklare kurs som förberedelse till de nybörjare som önskar lära sig ladda ned foton från kamera samt enklare bildbehandling.

·        Diskuterades att även ”Klicka för kunskap” som är upplagd för 3 timmar x 7 tillfällen oftast blir för svår för absoluta nybörjare. Beslutades att försöka utveckla alternativa förberedelser via Ferdes kursutbud eller på annat sätt.  

·        Rolf Runberg (RR), seniornetmedlem från Uttran, hade inbjudits för att presentera en idé om preparandkurs (tre lektionstimmar) för den sorts ny­börjare som helt saknar tidigare datakunskap. Han överlämnade ett preli­minärt förslag. Baserat på detta beslutades uppdra åt RR att utveckla idén vidare för test på lämplig målgrupp snarast möjligt.  

 

8.       Övriga frågor

·        Årsmötet bestämdes till kl 13.00 onsdagen den 25 mars 2009. EN fick i uppdrag att kontakta Cecilia Sjödin, ABF, för att boka möteslokal.

 

9.       Nästa styrelsemöten.

·        Onsdagen den 11 februari 2009 kl 13.00

·        Onsdagen den 11 mars 2009 kl 13.00

·        Onsdagen den 25 mars 2009 kl 15.00 (konstituerande möte direkt efter årsmötet).

                                                                                                                                               

10.   Ordföranden tackade för konstruktiva diskussioner och förklarade mötet avslutat.

  

Kurt Lundström                                                                                            Bengt Gulin
sekreterare                                                                                                    ordförande

 

Comments